Na výsadbu může přijít každý

Zároveň diplomaté vlastnoručně přispějí k závazku svých zemí zmírňovat dopady klimatické změny. Akce si totiž klade za cíl vyzdvihnout význam spolupráce a porozumění států při zvládání globálních problémů a zapojování občanů do jejich řešení.

Ke zlepšení životního prostředí může přispět každý z nás každý den. Stačí začít šetřit vodou, omezit množství odpadků, nebo třeba zasadit strom. Osobně jsem třeba zasadil několik stromků na pozemcích ministerstva, další pak na našich ambasádách v Mexiku, Berlíně a dalších. Navazuji  na to i se zahraničními diplomaty sídlícími v Praze. Rozhodli jsme se zasadit alej stromů a obnovit tak středověkou cestu, která bude lidem sloužit i k aktivnímu trávení volného času,vysvětluje ministr zahraničí Tomáš Petříček, který celou výsadbu společně se svou ženou Ivou zaštiťuje.

Stromy ochrání berličky

Jako klášterní socha panny Marie ochraňuje po staletí rodiny, co doputují do Hájku, tak i nové stromy budou svým stínem chránit pěší a cyklisty a pomohou obnovit původní krajinný ráz místa. Samy mladé kmínky ale budou potřebovat v prvních letech ochranu.

Proto podél aleje obec doplní berličky pro dravce, aby nesedali na křehké koruny stromků a mohli lovit přemnožené hraboše,komentuje ředitel Nadace Partnerství pro strategii Miroslav Kundrata.

V neposlední řadě nové stromořadí vrátí krajině historickou spojnici obou obcí. Původní pěšina existující ještě v 19. století byla rozorána a využívána k zemědělskému hospodaření. Její obnovou dojde k opětovnému, krajině příznivému rozdělení velkých lánů.

Následnou péči o stromy převezme město Hostivice, od aleje si slibujeme také bariéru proti větrné erozi, kterou návětrná pláň nyní trpí,podotýká starostka Hostivice Klára Čápová.

Výsadba proběhne za podpory Ministerstva životního prostředí a individuálních dárců a dobrovolníků. Podpořit ji může každý, kdo si za pět tisíc korun koupí strom a společně jej s diplomaty vysadí, anebo přispěje libovolnou částkou na veřejnou sbírku Nadace Partnerství.