Zemědělství klíčem ke zdravé krajině

Ve společném dopise zástupci expertních organizací upozorňují, že klíč ke zdravé české krajině, která zadrží vodu a bude odolná proti suchu, leží právě v nastavení zemědělských dotací, které se projednávají po sedmi letech. 

V minulém období Společné zemědělské politiky putovalo k českým zemědělcům přes 200 miliard korun, které však nezvrátily negativní trendy v krajině a půdě. Nové nastavení zemědělských dotací se nyní současně projednává na evropské i české úrovni. I přes vysoký objem veřejných financí, které do zemědělství potečou, však Ministerstvo zemědělství zatím nezveřejnilo k procesu jejich nastavení základní informace. Přestože přípravy probíhají již od loňského podzimu, nejsou například veřejně dostupné časový harmonogram příprav či zpracované podkladové analýzy.

Co požadují experti:

  • Faktické zahrnutí evropských a národních cílů do přípravy Strategického plánu.
  • Zvýšení transparentnosti přípravy Strategického plánu.
  • Zapojení široké veřejnosti do přípravy Společné zemědělské politiky a Strategického plánu.
  • Prosazení ambiciózní reformy Společné zemědělské politiky na evropské úrovni.
Jedině pokud bude česká krajina zdravá, můžeme úspěšně čelit suchu. Zemědělské dotace musí motivovat zemědělce k zachování dlouhodobé úrodnosti půd, jejich schopnosti vsakovat srážky a odolnosti vůči erozi. Prakticky musí motivovat ke zvýšení podílu vzrostlé zeleně, rozčleňování rozlehlých lánů polí, obnově sadů, výsadbě remízků, zachování či tvorbě mokřadů  a podobně komentuje otevřenou výzvu ředitel strategického rozvoje Nadace Partnerství Miroslav Kundrata.

Přitom správné nastavení podmínek zemědělských dotací se může pozitivně projevit v kvalitě půdy, omezení eroze, zvýšení schopnosti krajiny zadržovat vodu nebo zvýšení tolik potřebné biologické rozmanitosti. 

Výzvu ministru Tomanovi podpořili: Nadace Partnerství, Hnutí DUHA, Česká společnost ornitologická, Juniperia, Asociace místních potravinových iniciativ, Institut Cirkulární Ekonomiky, Ekodomov a Nadace Pro půdu.