Nový pohled pro ČR

Studie Nadace Partnerství zpracovaná v roce 2021 s podporou společnosti Nestlé Česká republika mapuje východiska pro regenerativní zemědělství v České republice.

Z rozhovorů s reprezentanty praxe, výzkumu i politiky vyplynulo, že tento koncept je v ČR prakticky neznámý a přijímaný většinou skepticky jako synonymum pro carbon farming. Resort čeká na pravidla pro započítávání uhlíkových kreditů od Evropské komise a soukromé firmy mezitím už emisní povolenky začaly zemědělcům prodávat.

Státní správě ujíždí vlak. Redukce regenerativního zemědělství na ukládání uhlíku a obchod s povolenkami je nešťastný signál. V popředí musí být ozdravení půdy i krajiny a posílení agroekologických opatření zahrnutých už v současné zemědělské politice, jenom nedostatečně akcentovaných.  

Čeští rolníci si už řadu nástrojů dobré zemědělské praxe osvojili (meziplodiny, minimalizace orby, pásové hospodaření, apod.) a větší podpora tohoto managementu (posílení pilíře 2 na úkor pilíře 1) by měla rychlý dopad na ozdravení krajiny, snížení eroze i na zvýšení obsahu humusu v půdách.

Studie uvádí některé příklady i s kontakty na zemědělce a na výzkumná pracoviště. Regenerativní zemědělství podporují i velké potravinářské firmy, protože jejich uhlíková stopa je z velké většiny tvořena dodavatelskými  subjekty = zemědělci. Mohou ji snížit, jedině když se podaří zlepšit péči o půdu a o ekologické funkce krajiny.

Užívejte prosím pod těmito licencemi CC:

CC-BY Uveďte původ CC-NC Neužívejte komerčně CC-SA Zachovejte licenci

Foto ve článku: Vojta Herout