Cílem výzvy je podpořit environmentálně zaměřené nestátní neziskové organizace v hledání nových či inovovaných způsobů financování svých aktivit prostřednictvím takzvané matchingové kampaně – tedy tak, že každý nově získaný finanční příspěvek bude nadací zdvojnásoben, a to až do celkové výše sto tisíc korun na jeden projekt.

Přihlášené projekty bude hodnotit grantová komise v dvouměsíčním cyklu počínaje polovinou srpna. Nadace pro fond vyhradila celkovou sumu jeden a půl milionu korun.
   

Základní podmínky

 • datum vyhlášení: 26. června 2017 (15.00)
 • alokovaná částka: 1,5 mil. Kč
 • max. částka na 1 projekt: 100 tis. Kč
 • průběžná uzávěrka od 31. srpna do vyčerpání alokované částky 
 

Oprávnění žadatelé

 • spolky, pobočné spolky, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti a ústavy
 • min. dvouletá historie organizace (nebo doložení kontinuity fungování) je výhodou, ne však podmínkou
 • v případě, že je cílem kampaně pouze posílení organizační, personální a finanční kapacity organizace, je nutné, aby hlavní činností organizace byla péče o životní prostředí (nutno doložit v rámci žádosti)
 

Podporované aktivity

Cílem Matchingového fondu je podpořit rozvoj vícezdrojového financování žadatele, získání nových dárců různých typů nebo testování nových metod fundraisingu u stávajících dárců (např. zaměstnanecká sbírka u stávajícího firemního dárce, testování nových forem komunikace se stávajícími pravidelnými dárci apod.).
 

Podporovány jsou tyto aktivity

 • vyhlášení nové kampaně zaměřené na:
  • realizaci konkrétního environmentálně zaměřeného projektu
  • posílení organizační, personální a finanční kapacity organizace
 • příprava kampaně, veřejné sbírky či jiné formy dárcovské kampaně, a to až do výše 30 tis. Kč.

V rámci jednoho projektu může být podpořena pouze jedna integrovaná kampaň. Podpořena může být také kampaň, která je již organizací dlouhodobě pořádána, v takovém případě však příjemce grantu musí doložit inovativnost nového kola kampaně.
 
Další informace najdete na www.nadacepartnerstvi.cz/matchingovy-fond.