Více jak 11.000.000 Kč jsme rozdělili v rámci 4. výzvy tzv. Blokového grantu, jehož prostřednictvím podporuje Švýcarská konfederace sociální a environmentální projekty v Moravskoslezském, Zlínském a Olomouckém kraji. Od roku 2010 přiteklo díky Blokovému grantu do tří krajů více jak 114.000.000 Kč. V rámci čtvrté, tedy poslední výzvy, Blokového grantu získaly prostředky na svou činnost Občanské sdružení Vzájemné soužití, Občanské sdružení ROMODROM, Charita Ostrava, Frank Bold Society, Síť ekologických poraden, občanská sdružení Líska, Na cestě, Darmoděj, Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty o.p.s. a ČSOP Salamandr.

Jsme rádi, že jsme mohli ze švýcarské pomoci přispět na projekty sociálních a neziskových organizací v regionu významnou částkou více než 114 mil Kč. Tyto prostředky jsou o to důležitější, že přicházejí v období vleklé krize a prohlubujícího se propadu rozpočtů jak z veřejných zdrojů, tak ze soukromého sektoru. Těší nás, že alespoň část organizací využila grantu i k tomu, aby investovala do činností, které jí do budoucnosti pomohou snížit závislost na dotacích a darech.

ředitel Nadace Partnerství, Miroslav Kundrata

Sdružení ROMODROM získalo přes 600.000 Kč na projekt, který je zaměřen na podporu obyvatelů z vyloučených lokalit. Finance z dotace půjdou na školení profesionálního týmu a následné práci v terénu, kdy budou proškolení pracovníci docházet do vytipovaných rodin a každou rodinu provedou procesem stěhování do nového bydlení. Vysvětlí jim podmínky podnájemní smlouvy v novém bydlení, vyřídí zapojení energií, zrevidují stav elektroměru, vodoměru, plynoměru a pomohou jim s dalšími úkony, které souvisí se stěhováním.

 

Charita Ostrava získala prostředky ve výši 1,2 milionu korun na rozvoj činnosti Charitního střediska Michala Magone – nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Vznikne tak například Oranžová klubovna, která nabídne dětem a mládeži bezpečný prostor pro setkávání, individuální práci i prostor pro kontaktní práci a poradenství, a dovybaví se i místní hudební zkušebna. 

 

Úspěšná byla v grantovém řízení i Frank Bold Society se svým projektem na podporu aktivního občanství k ochraně životního prostředí. Ten spočívá například v provozu poradny, přípravě publikací pro veřejnost nebo pořádáním společných setkání s aktivními občany a společnost na jeho realizaci získá téměř 1,3 milionu korun.

 

Síť ekologických poraden získala 750.000 Kč na rozvoj distančního vzdělávání poradců. V praxi tak například proběhne workshop řešitelů projektu, vznikne regionální koncepce distančního vzdělávání ekoporadců a vznikne manuál pro lektory. 

 

Občanské sdružení Vzájemné souznění v rámci projektu Jak z toho ven? bude poskytovat odborné sociální a právní poradenství v oblastech problémů s bydlením, zadlužeností nebo sociálními dávkami. Na projekt získalo 1,16 milionu korun.


Projekt Poctivě vyrobené občanského sdružení Líska získal téměř 1,35 milionu Kč. Koncept projektu je postaven na podpoře místních výrobců a producentů, kteří vyrábějí z místních surovin a jejichž výroba nezatěžuje životní prostředí. Díky dotaci tak získají podporu místní řemesla, rukodělná výroba a farmaření na území Zlínského kraje, a to v podobě propagační a komunikační kampaně a zviditelnění udržitelného způsobu výroby a hospodaření.

„Kampaň bude inspirována životními příběhy řemeslníků či farmářů“

 
Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty plánuje díky dotaci 1,11 milionu korun vybudovat Centrum pro interpretaci místního dědictví. Projekt mimo jiné rozvíjí terénní průvodcovské služby a rozšíří kurz pro průvodce o další potřebná témata.
 
Cílem projektu Lidé pro přírodu Beskyd, který do grantového řízení navrhl ČSOP Salamandr, je lepší informovanost o přírodě Beskyd a její ochrana pro veřejnost – obyvatele i návštěvníky. Celkem 1,35 milionu korun tak pomůže k rozšíření webových stránek Valašskákrajina.cz, uspořádání fotosoutěže, vydání regionálních miniprůvodců a přípravy dalších materiálů pro návštěvníky.

„Projekt nám zároveň pomocí vybudování systému dobrovolnictví přispěje k udržitelnosti naší organizace.“

 
Absence následné péče pro osoby závislé na návykových látkách vedla o.s. Darmoděj k podání žádosti o dotaci na zajištění prostor pro ambulanci doléčovacího centra. Následná péče bude pro cílovou skupinu představovat bezpečné místo, jakýsi pomyslný most mezi léčebnou – komunitou – a běžným životem s jeho nástrahami, úzkostmi a stresy. Grantová komise projektu s názvem Napříč regiony schválila dotaci téměř 1,17 milionu korun.
 
Projekt Cesty k rozvoji a růstu, který Nadace Partnerství podpořila 1,23 miliony korun, by měl pomoci odstranit nedostatky v poskytovaných službách nízkoprahového centra pro děti a mládež. Díky dotaci tak může sdružení rozšířit služby i pro nemocné nad 26 let, nastartovat své fundraisingové aktivity a tím i pomoci stabilizaci organizace a nabízených služeb.  

„Za devět let práce v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež, což je služba sociální prevence, jsme byli mnohokrát konfrontováni se skutečností, že někteří naši klienti potřebují ještě jinou pomoc, než kterou jsme jim schopni v našich nynějších podmínkách a nastavení služby dle zákona nabídnout.“