Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Kontakty
 

Vaše dotazy posílejte na

blokovygrant@nap.cz

Sociální služby, veřejná podpora

515 903 126
Jitka Norková

Životní prostředí

515 903 115
František Brückner, Radim Cenek

Finanční řízení sub-projektu

515 903 114
Dagmar Veselá, Dominika Belovičová
 

Veřejné zakázky

515 903 114
Dagmar Veselá

Publicita

515 903 126
Jitka Norková

Grantys - technická asistence

515 903 115
Radim Cenek

Časté dotazy

Nevíte si rady? Podívejte se na nejčastější dotazy, které jsme obdrželi. Třeba mezi nimi bude i ten váš. Pokud ne, napište nám na blokovygrant@nap.cz.

Výše a přiměřenost výdajů
Výzva a oprávněnost žádostí
Zpracování a podání žádostí
Finanční otázky
Zaměstnanci organizace
Partnerství
 

Výše a přiměřenost výdajů


Je stanovena výše mezd a platů osob, které budou pracovat na projektu?
Stáhněte tabulku doporučené výše mezd a platů, kde najdete doporučené výše mezd a platů podle Regionální statistiky ceny práce vydané MPSV. Pokud budou reálné mzdy pracovníků sub-projektu vyšší než hodnoty uvedené v tabulce, je nutné toto zvýšení zdůvodnit v Komentáři k rozpočtu v aplikaci Grantys.


Jsou stanoveny ceny techniky a dalšího vybavení, které budeme v sub-projektu nakupovat?
Stáhněte tabulku doporučených cen zařízení a vybavení. Podobně jako u platů není nutné tabulkové ceny uplatňovat striktně, ale případné odchylky musíte v žádosti zdůvodnit.

 

Výzva a oprávněnost žádosti


Budou finanční prostředky výzvy rozděleny do jednotlivých regionů rovnoměrně?
Ne, při výběru žádostí k podpoře je rozhodující pouze kvalita předkládaných žádostí bez ohledu na region.
 

Bude vyhlášena ještě nějaká grantová výzva?
Čtvrtá výzva vyhlášená v dubnu 2013 je poslední plánovanou grantovou výzvou. Budou v ní rozděleny zbývající finanční přostředky alokované v BG FNNO pro grantování.
 

Kolik sub-projektů si může jeden žadatel v rámci výzvy podat?
Počet sub-projektů, které může přeložit jeden subjekt, není nijak omezen zejména proto, abychom nediskriminovali organizace, které pod jedním IČ sdružují více pracovišť/poboček či široké spektrum organizačně oddělených činností. Program je ale striktně zaměřen na tvorbu udržitelných produktů a služeb, proto je žádoucí, aby předkládané sub-projekty byly komplexní – optimálně, aby řešily vytvoření a realizaci produktů nebo služeb, zajištění zázemí a vytvoření potřebné kapacity (personální, odborné, ad.) pro jejich realizaci i jejich propagaci a marketing. Proto věnujte přípravě projektů patřičnou péči, soustřeďte se na několik málo priorit, jasné vydefinování cílů a aktivit i pečlivé zpracování rozpočtu. Často používaný postup, kdy žadatel „rozdrobí“ komplexní projekt na několik menších, aby zvýšil statistickou šanci na úspěch nebo „získal alespoň něco“, zásadně nedoporučujeme!!
 

Co znamená podmínka alespoň dvouleté historie žadatele uvedená ve výzvě?
Rozhodující je ověřitelné datum vzniku organizace, kterým je např. datum ustanovující členské schůze občanského sdružení, datum zápisu do Rejstříku nadací a nadačních fondů, nebo Zápis do rejstříku obecně prospěšných společností, apod. Pokud v průběhu této doby došlo např. k přejmenování organizace nebo změně právní formy, musí být tato dobře zdokumentována tak, aby prokazovala nezpochybnitelné nástupnictví organizací.


Co je to de minimis? Kde zjistím, že jsem ji v minulosti obdržel?
Podpora de minimis, nebo také podpora malého rozsahu, je cestou, jak z veřejných zdrojů podpořit i organizace, jejichž projekty naplňují znaky veřejné podpory. To, že tyto organizace nebudou nepřiměřeně zvýhodněny a nenaruší podmínky hospodářské soutěže, zaručuje celkový limit 200 000 EUR, které mohou být jedné organizaci poskytnuty ze všech veřejných zdrojů v období tří po sobě jdoucích let. Na to, že podporu poskytuje v režimu de minimis, je poskytovatel povinen příjemce upozornit. To, že jste v minulosti obdrželi podporu de minimis, tak zjistíte v dokumentaci k již přiznaným/realizovaným dotacím či grantům, nejčastěji ve smlouvách týkajících se těchto podpor. Pro časové určení je rozhodující datum přiznání podpory (např. podpisu smlouvy oběma stranami), podporu poskytnutou v CZK je třeba přepočítat na EUR dle pokynů v Příručce pro žadatele a příjemce.
De minimis se týká pouze dotací a grantů z veřejných zdrojů!!


Mohou si podat sub-projekt do prioritní oblasti „Poskytování sociálních služeb“ i žadatelé, kteří nejsou zaregistrovaní podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách?
Ano. Rozhodující je oprávněněnost žadatele, aktivit a cílových skupin sub-projektu dle výzvy.


Lze podat sub-projekt, který svým zaměřením kombinuje sociální a environmentální oblast? Pokud ano, jak máme postupovat při specifikaci prioritní oblasti (tj. zda sub-projekt podat do prioritní oblasti „Poskytování sociálních služeb“ nebo „Problematika životního prostředí“)?
Sub-projekty budou posuzovány zvlášť pro každou prioritní oblast. Žadatel si tedy musí vybrat jednu prioritu, do které sub-projekt zařadí a to podle charakteru převažujících aktivit.


Můžeme realizovat aktivity sub-projektu pouze v jednom z podporovaných regionů?
Ano, dopad na více podporovaných regionů není vyžadován.


Můžeme realizovat aktivity sub-projektu ve všech podporovaných regionech?
Ano, pokud organizace působí na území více podporovaných regionů nebo do těchto regionů rozšiřuje svoji činnost, může koncipovat svůj sub-projekt tak, že bude mít dopad na více regionů. V žádosti o grant je pak třeba podrobně specifikovat, jak budou aktivity sub-projektu na území jednotlivých regionů zajištěny a jaký budou mít v těchto regionech dopad.


Jak je věkově ohraničena věková skupina „Senioři“?
V pojetí Blokového grantu je senior definován jako osoba pobírající starobní důchod nebo splňující požadavky na přiznání starobního důchodu. U osob, které starobní důchod nepobírají nebo jim nebyl přiznán nárok, se bere jako určující dosažení věkové hranice 60 let u žen a 62 let u mužů.


Jak je věkově definována cílová skupina „Děti a mládež ohrožené sociálně patologickými jevy“? 
Od narození do 20 let.

 

Zpracování a podání žádosti


Je možné žádost rozepsanou v systému Grantys sdílet mezi více osobami, které se podílejí na jejím vypracování?
Ano, vaši žádost si může otevřít kdokoliv, komu prozradíte vaše jméno a heslo pro přihlášení do Grantysu, a také na ní může pracovat. Není ani nijak omezeno současné přihlášení více osob (z různých počítačů).
Pokud ale na žádosti pracuje více lidí současně, musí se dohodnout tak, aby nepracovali na stejné stránce. Pokud by se tak stalo, mohly by úpravy uložené dříve být přepsány úpravami uloženými později, takže by o část vykonané práce přišli. Stránkou se v tomto případě rozumí každá jednotlivá část, která se dá samostatně uložit, např. základní údaje o projektu, sekce extra nebo místo realizace jsou tři různé stránky.


Finalizoval jsem žádost, ale potřebuji v ní udělat ještě nějaké změny. Je možné žádost „rozfinalizovat“, provést změny a znovu ji finalizovat?
Pokud byla žádost v systému Grantys zfinalizována, tj. žadatel kliknul na tlačítko "odeslat žádost do nadace", nemůže již žádost měnit. Nicméně, pokud ještě neproběhla grantová uzávěrka, může žadatel požádat o navrácení žádosti do stavu "rozepsaná". Platí však stále pravidlo, že elektronická verze žádosti musí být obsahově shodná s vytištěnou verzí.


Jsou možné osobní konzultace našeho sub-projektu v Brně?
Ano, napište nám prosím e-mail na blokovygrant@nap.cz, kde uvedete data a časy, které vám vyhovují. Poté Vám pošleme odpověď, kde jeden z Vámi uvedených termínů potvrdíme.


Lze kompletní žádost poslat i poštou/kyrýrem nebo je nutné osobní doručení?
Je na zvážení žadatele, jakou formu doručení zvolí, osobní doručení není nutné. Rozhodující je doručení obálky s vytištěnou žádostí do Nadace Partnerství do grantové uzávěrky(viz výzvu). Datum odeslání na razítku pošty tedy NENÍ rozhodující.


Jaký rozsah má mít analýza cílových skupin nebo analýza konkurence?
Závazný rozsah ani struktura těchto informací nejsou stanoveny. Zpracovávejte tyto informace tak, aby se hodnotitel dozvěděl vše potřebné. Pokud Vám přijde efektivnější zpracovat je jako samostatnou přílohu, můžete ji přiložit k žádosti jako nepovinnou součást. Berte však ohled na to, že nadměrně rozsáhlé dokumenty mohou na hodnotitele působit spíše kontraproduktivně.


V rámci realizace sub-projektu plánujeme rekonstrukci - v jakém rozsahu je potřeba dodat stavební a projektovou dokumentaci? 
Stavební a projektovou dokumentaci je potřeba doložit už k žádosti a to v takovém rozsahu, jaký je vyžadován pro stavební ohlášení, nebo pro vydání stavebního povolení. Stavební povolení není v době předložení žádosti požadováno. Žádost bez přiložené dokumentace bude vyřazena z dalšího hodnocení pro formální nedostatky.


Jak podrobně máme uvádět soulad se strategiemi (např. kraje, státu)?
Uvádějte pouze strategie a koncepce, na které se přímou vážou aktivity sub-projektu. Nehodnotí se množství, ale stručný popis toho, jak sub-projekt k naplnění strategie přispívá.


Může naši žádost zpracovat nějaká specializovaná projektová agentura? 
Je na zvážení žadatele, zda je ochoten zaplatit někdy vysoké částky za zpracování žádosti projektové agentuře. Častým problémem takto vytvořených žádostí však bývá, že i když jsou po formální stránce dobře zpracované, často postrádají osobitý vnitřní rozměr, který je do žádosti schopný dát pouze žadatel jakožto znalec oblasti, ve které působí. BG FNNO byl od začátku koncipován tak, aby byly neziskové organizace schopny podat žádost samostatně.
Náklady spojené s přípravou žádosti, odměny zpracovateli a případně i externím zpracováním průběžných a monitorovacích zpráv nejsou oprávněnými výdaji sub-projektu. Důrazně nedoporučujeme zařazovat tyto náklady do rozpočtu sub-projektu jako náklady na konzultace, marketingové studie, strategické plány apod.
Osobní konzultace jsou poskytovány projektovým agenturám pouze za účasti představitele žadatele sub-projektu.


Když náš sub-projekt v hodnocení neuspěje, dozvíme se důvody neúspěchu?
Na vyžádání poskytneme zpětnou vazbu (výtah hodnocení hodnotiteli).

 

Finance


Pokud bude náš sub-projekt vybrán k financování, kdy a jakým způsobem budeme dostávat platby? Je možné obdržet zálohovou platbu na počátku realizace sub-projektu?
První platba je zálohová a je převedena konečnému příjemci do 10 dnů od podpisu smlouvy. Výše zálohové platby je 25 - 60 % celkové výše grantu a stanovuje (resp. navrhuje) ji žadatel v rozpočtu sub-projektu. Při stanovování zálohové platby musí žadatel vycházet z harmonogramu plánovaných aktivit sub-projektu. Další platby jsou propláceny na základě uskutečněných výdajů. Více viz kapitola 13.1. Příručky pro žadatele a příjemce grantu.


Pokud uspějeme, obdržíme finanční prostředky v CZK nebo v CHF?
Finanční prostředky obdrží konečný příjemce v CZK.


Nechali jsme si vypracovat projektovou dokumentaci - bude nám tato v případě přijetí sub-projektu k financování proplacena?
Z hlediska časového vznikl tento výdaj před uzavřením Smlouvy o poskytnutí grantu, proto se nejedná o oprávněný výdaj. Za oprávněné jsou považovány pouze výdaje, které byly uhrazeny v období počínajícím dnem následujícím podpisu Smlouvy oběma smluvními stranami a končícím 60 kalendářních dnů po datu ukončení realizace sub-projektu. Pozor, nepokoušejte se prosím tato ustanovení obejít nastavením nestandardně dlouhých lhůt splatnosti nebo opožděným vystavováním faktur za již realizované dílo. Časová oprávněnost výdajů bude posuzována v celkové logice sub-projektu a formální naplnění znaků způsobilosti nebude akceptováno!


Můžeme zajistit kofinancování z plánovaných příjmů sub-projektu?
Ne, protože výše kofinancování se stanovuje ze základu pro výpočet podpory. Ten vznikne odečtením plánovaných příjmů z realizace sub-projektu od celkových oprávněných výdajů.


Musí se na kofinancování sub-projektu podílet partner?
Nemusí. Záleží na domluvě konečného příjemce s partnerem, jestli se partner bude na kofinancování podílet a v jaké míře.


Musíme provést audit sub-projektu?
Ne. Finanční audity vybraných sub-projektů zajišťuje Nadace Partnerství. Konečný příjemce však musí poskytnout součinnost k vykonání auditu sub-projektu.


My jako žadatel i partner našeho sub-projektu budeme potřebovat externí zajištění obdobných služeb. Máme vyhlašovat každý veřejnou zakázku zvlášť?
Pokud se jedná o obdobné služby, bylo by vyhlášení dvou veřejných zakázek nebo přímé zadání na základě nedosažení limitu 170 000,- Kč bez DPH nedovoleným dělením zakázky. Na služby obdobného charakteru vyhlaste společnou veřejnou zakázku v celkovém objemu těchto služeb v rámci sub-projektu.


V současné době poskytujeme službu, která je již zpoplatněná. Realizací subjektu bychom rádi tuto službu zkvalitnili a rozšířili s tím, že poplatek za užití služby pro klienta vzroste.Jakým způsobem máme vykázat příjmy sub-projektu?
Pokud nyní poskytujete službu klientovi za např. 200,- Kč a po realizaci sub-projektu cena za tuto službu vzroste na 500,- Kč, vykazujete jako příjem sub-projektu 300,- Kč.


Kdy musíme zřídit samostatný účet nebo podúčet sub-projektu?
Smlouvu o vedení tohoto účtu je třeba doložit k podpisu smlouvy o poskytnutí grantu.

Pokud má naše organizace nárok na odpočet DPH, je nutno jej uplatnit?
Ano, pokud Vaší organizaci vzniká nárok na odpočet DPH, máte povinnost DPH nárokovat u FÚ. DPH v tomto případě není oprávněným výdajem sub-projektu.


Je nutné mít veškeré prostředky na kofinancování již na začátku realizace sub-projektu? 
Není nutné mít veškeré finance určené na kofinancování předem. V praxi bude proplácení nákladů probíhat tak, že na základě soupisky účetních dokladů prokazující oprávněné výdaje, Vám bude zasláno 90%, resp. 85% této částky. Zbytek je kofinancování, které musíte průběžně v souladu s tímto režimem hradit.


Budou se kontrolovat nepřímé výdaje? 
V rámci žádosti uvádíte procento (více viz kap. 4. 3. 2. Příručky pro žadatele a příjemce grantu); jejich proplácení během realizace sub-projektu je možné pouze po doložení relevantních účetních dokladů.


Spadá do nepřímých nákladů i koordinace aktivit sub-projektu?
Nikoliv, koordinace aktivit sub-projektu nespadá do nepřímých nákladů.


Je tisk materiálů (letáky, studie, pracovní listy apod.) součástí nepřímých výdajů?
Pokud budou vytvořené materiály sloužit pro propagaci nových služeb, produktů atd., spadají náklady na tisk těchto materiálů do přímých výdajů. Náklady na tisk materiálů pro interní potřebu organizace (např. strategický plán, organizační řád,…) spadají do nepřímých výdajů.


V rámci 3.2 výzvy si chceme požádat na účetní audit naší organizace. Je to možné?
Ano, lze požádat na účetní audit Vaší organizace, který ale nesmí suplovat běžnou účetní agendu.


Jsou oprávněnými výdaji sub-projektu cestovní náhrady na exkurze? Patří do nepřímých výdajů?
Tyto výdaje jsou oprávněnými výdaji při splnění základních podmínek oprávněnosti, pokud jsou exkurze určené cílovým skupinám sub-projektu. Jedná se o přímé výdaje.


Pokud budou naše aktivity vytvořené v rámci sub-projektu v době udržitelnosti ziskové, je nutné tento zisk investovat zpět do stejných aktivit?
Se ziskem z těchto aktivit můžete volně nakládat v souladu s posláním Vaší organizace a platnou legislativou.


Pokud náš projekt uspěje, je možné převádět v rozpočtu peníze mezi jednotlivými aktivitami?
Ano, je to možné. Je ale třeba respektovat určité podmínky, které jsou uvedeny v Příručce pro žadatele a příjemce grantu v kapitole 11.

 

Zaměstnanci


V Příručce pro žadatele je psáno, že jednou z povinných příloh jsou životopisy členů týmu. My ale chceme přijmout nové zaměstnance až na dobu realizace sub-projektu na základě výběrového řízení, tudíž nejsme schopni v současné době přiložit jejich životopisy. Jak máme tuto situaci řešit?
Pokud budete nové zaměstnance teprve přijímat, místo jejich životopisů prosím přiložte kritéria výběrového řízení, na základě kterých budete zaměstnance vybírat (např. nároky na vzdělání, praxi apod.).


Může být nově vzniklé místo obsazeno stávajícím zaměstnancem?
Za nově za nově vytvořené pracovní místo se považuje navýšení celkového počtu zaměstnanců organizace. Obsazení nějaké pozice v sub-projektu stávajícím zaměstnancem nelze považovat za vytvoření nového pracovního místa.


Lze část nákladů vykázat jako dobrovolnickou práci?
Všechny výdaje v rámci sub-projektu musí být doloženy relevantními účetními doklady, proto nelze zařadit mezi oprávněné výdaje neorganizovanou dobrovolnickou práci. Jediným způsobem, jak lze dobrovolnickou práci zařadit mezi oprávněné výdaje, je její realizace v souladu se zákonem č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, tzn. získat dobrovolníky prostřednictvím Dobrovolnického centra.


Musíme vždy udržet nově vzniklá pracovní místa? Bude se sledovat ve fázi udržitelnosti výše úvazků?
Vzniklá pracovní místa je třeba udržet po dobu tří let v plné výši úvazku v případě, že vznik pracovních míst bude jedním z cílů sub-projektu a bude součástí měřitelných výstupů. To znamená, že pracovní místa vzniklá v souvislosti s koordinací sub-projektu není nutné udržet.

 

Partnerství projektu


Jakou právní formu může mít partner sub-projektu?
Oprávněnými partnery se sídlem v České republice jsou: kraje, obce, příspěvkové organizace zřízené kraji nebo obcemi a nestátní neziskové organizace definované ve výzvě. Zahraniční partner ze Švýcarské konfederace musí mít právní subjektivitu ekvivalentní výše vyjmenovaným.


Jak postupovat v situaci, kdy náš partner je plátce DPH, ale my (=žadatel) nikoliv?
V takovém případě bude žadatele postupovat podle návodu uvedeného v kapitole 5.6. Příručky pro žadatele a příjemce grantu.


Můžeme do realizace aktivit sub-projektu zapojit zahraničního experta? Pokud ano, co vše mu můžeme proplatit (např. lektorné, ubytování, cestovné, cestovné pojištění apod.)?
Ano, zahraničního experta zapojit do aktivit můžete. Omezení týkající se stravování a ubytování expertů jsou uvedeny v kapitole 1. 4. 2. Příručky pro žadatele a příjemce.


Pokud bude mít náš sub-projekt švýcarského partnera, budeme nějak bodově zvýhodněni při hodnocení?
Pokud partnerství (s tuzemským i zahraniční partnerem) tvoří opodstatněnou a dobře popsanou součást sub-projektu, tak bude v hodnocení určitě zohledněno. V kritériích pro hodnocení však vysloveně bodově zvýhodněno není. Pokud by tedy bylo partnerství pouze formální a neopodstatněné, tak ho doporučujeme ze sub-projektu vypustit.


Je možné, aby náš partner administroval sub-projekt?
Ano, partner může administrovat sub-projekt při dodržení zásady, že partner nesmí být skrytým subdodavatelem. Jakým způsobem si mezi sebou žadatel a partner rozdělí nepřímé výdaje, je zcela na jejich uvážení.