Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Kontakty
 

Vaše dotazy posílejte na

blokovygrant@nap.cz

Sociální služby, veřejná podpora

515 903 126
Jitka Norková

Životní prostředí

515 903 115
František Brückner, Radim Cenek

Finanční řízení sub-projektu

515 903 114
Dagmar Veselá, Dominika Belovičová
 

Veřejné zakázky

515 903 114
Dagmar Veselá

Publicita

515 903 126
Jitka Norková

Grantys - technická asistence

515 903 115
Radim Cenek

Výsledky IV. výzvy

Číslo výzvy k předkládání žádostí: 4. výzva (73-BG)

Prioritní oblasti: Poskytování sociálních služeb, Problematika životního prostředí
Datum vyhlášení výzvy: 5. dubna 2013
Datum ukončení příjmu žádostí: 7. června 2013
Kompletní zpráva ke IV. výzvě ke stažení


Rychlá navigace


Statistické informace o výzvě

 

Podpořené projekty

Prioritní oblast Poskytování sociálních služeb

 • 73-BG-007Občanské sdružení Vzájemné soužitíJak z toho ven?
 • 73-BG-020Občanské sdružení NA CESTĚ, Cesty k rozvoji a růstu
 • 73-BG-022, Darmoděj o.s., Napříč regiony
 • 73-BG-023Občanské sdružení ROMODROMZ ghetta na dobrou adresu
 • 73-BG-043Charita OstravaBezpečné místo pro děti a mládež


Prioritní oblast Problematika životního prostředí

 • 73-BG-057Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty o.p.s., Interpretace místního dědictví v CHKO Bílé Karpaty
 • 73-BG-058ČSOP Salamandr,  Lidé pro přírodu Beskyd
 • 73-BG-067Frank Bold SocietyPodporou aktivního občanství k ochraně životního prostředí
 • 73-BG-074, Síť ekologických poradenRozvoj distančního vzdělávání ekoporadců
 • 73-BG-079Líska - občanské sdružení pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu ve Zlínském kraji
  POCTIVĚ VYROBENÉ - podpora udržitelné místní ekonomiky ve Zlínském kraji

Seznam všech přijatých žádostí 4. výzvy BG FNNO (žádosti jsou řazeny abecedně podle názvu žadatele)

 

Statistické informace o výzvě

Prioritní oblast Poskytování sociálních služeb Problematika životního prostředí
Počet přijatých žádostí 53 27
Počet žádostí, které nesplnily formální požadavky a kritéria oprávněnosti 11 7
Počet hodnocených žádostí 42 20
Počet schválených žádostí 5 5
Celkem schváleno 5 409 000 Kč 5 827 000 Kč

 

nahoru

Podpořené projekty

Prioritní oblast Poskytování sociálních služeb

Registrační číslo: 73-BG-007
Žadatel – název organizace: Občanské sdružení Vzájemné soužití
Název sub-projektu: Jak z toho ven?
Místo realizace – okres, kraj: Ostrava, MSK
Schválená částka: 1 157 529 Kč
Anotace sub-projektu:
Sub-projektem Jak z toho ven? se různými formami snažíme o zvyšování právního povědomí obyvatel Ostravy a okolí. Prostřednictvím poskytování odborného sociálního a právního poradenství v oblastech problémů s bydlením, zadlužeností nebo sociálními dávkami v konkrétních individuálních případech, tvorbou a distribucí tématických informačních brožurek a letáků a tématickými setkáváními usilujeme o osamostatňování účastníků subprojektových aktivit, o zvyšování jejich sebevědomí a jistoty při řešení problémů, se kterými se potýkají.

Registrační číslo: 73-BG-020
Žadatel – název organizace: Občanské sdružení NA CESTĚ
Název sub-projektu: Cesty k rozvoji a růstu
Místo realizace – okres, kraj: Vsetín, ZL
Schválená částka: 1 230 261 Kč
Anotace sub-projektu:
Cílem projektu Cesty k rozvoji a růstu je rozšíření poskytovaných služeb sociální prevence pro osoby ohrožené sociálním vyloučením o službu následné péče a posílení kapacity a stabilizace Občanského sdružení NA CESTĚ.  V rámci projektu hodláme nabídnout novou službu uživatelům NZDM a dalším zejména duševně nemocným osobám po návratu z léčení. Dále chceme realizovat podnikatelský záměr rozvozu svačinek a posílit interní kapacity organizace efektivním nastavením fundraisingu.

Registrační číslo: 73-BG-022
Žadatel – název organizace: Darmoděj o.s.
Název sub-projektu: Napříč regiony
Místo realizace – okres, kraj: Kroměříž, ZL
Schválená částka: 1 169 257 Kč
Anotace sub-projektu:
Vytvoření ambulantní části doléčovacího centra v Kroměříži. V oblasti Kroměřížska následná péče pro osoby závislé na návykových látkách chybí. Cílem sub-projektu je zajištění prostor pro ambulanci doléčovacího centra, vybavení ambulance, personální obsazení stanovených a potřebných pracovních pozic a následné provozování služby pro klienty z cílové skupiny. Tím bude dosaženo postupné resocializace osob závislých na návykových látkách po dokončení léčby závislosti. Propojení služeb, určených uživatelům návykových látek, státního a nestátního sektoru.

Registrační číslo: 73-BG-023
Žadatel – název organizace: Občanské sdružení ROMODROM
Název sub-projektu: Z ghetta na dobrou adresu
Místo realizace – okres, kraj: Karviná, MSK
Schválená částka: 611 351 Kč
Anotace sub-projektu:
Zvýšení úrovně bydlení rodin ohrožených soc. vyloučením v okrese Karviná. Lepší bydlení během projektu získá min. 8 rodin, pod dobu udržitelnosti dalších 18, celkem 26.

Registrační číslo: 73-BG-043
Žadatel – název organizace: Charita Ostrava
Název sub-projektu: Bezpečné místo pro děti a mládež
Místo realizace – okres, kraj: Ostrava, MSK
Schválená částka: 1 240 602 Kč
Anotace sub-projektu:
Cílem projektu je rozvoj činností Charitního střediska Michala Magone – nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, které se budou zaměřovat na klubové aktivity zejména pro mladé lidi. Součástí projektu je rovněž zajištění bezpečného prostoru pro děti a mládež, docházející do nízkoprahového centra, a to prostřednictvím výměny oken v celém objektu. Okna jsou v současné době ve špatném technickém stavu a mohou ohrozit zdraví dětí (zima, vypadnutí skla).

nahoru

Prioritní oblast Problematika životního prostředí

Registrační číslo: 73-BG-057
Žadatel – název organizace: Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty o.p.s.
Název sub-projektu: Interpretace místního dědictví v CHKO Bílé Karpaty
Místo realizace – okres, kraj: Zlín, ZL
Schválená částka: 1 113 300 Kč
Anotace sub-projektu:
Projekt je zaměřen na zvyšování kvality poskytovaných služeb v oblasti živé a neživé interpretace místního dědictví v CHKO Bílé Karpaty ve Zlínském kraji. V rámci projektu vznikne Centrum pro interpretaci místního dědictví, jehož hlavním cílem je koordinace interpretačních aktivit, vzdělávání realizátorů interpretace prostřednictvím kurzů pro průvodce, benchmarkingů a dílen v oblasti neživé interpretace, organizace pravidelných setkání interpretátorů za účelem síťování, sdílení inspirace a koncepční práce s Interpretačním plánem CHKO Bílé Karpaty a nabídka odborných konzultací.

Registrační číslo: 73-BG-058
Žadatel – název organizace: ČSOP Salamandr
Název sub-projektu: Lidé pro přírodu Beskyd
Místo realizace – okres, kraj: Vsetín, ZL
Schválená částka: 1 347 321 Kč
Anotace sub-projektu:
Projekt prostřednictvím vybraných komunikačních kanálů zlepšuje přístupnost informací o přírodě Beskyd a její ochraně pro veřejnost - obyvatele a návštěvníky. Pro informování jsou použity různé formy, které mají vést ke zvětšení nabídky informací, jejich aktivnímu vyhledávání ze stran příjemců a k jejich zapojení: rozšíření a propagace webového portálu a fotosoutěže, nabídka materiálů pro návštěvníky. Projekt zároveň pomocí vybudování systému dobrovolnictví přispívá k udržitelnosti činností organizace.

Registrační číslo: 73-BG-067
Žadatel – název organizace: Frank Bold Society
Název sub-projektu: Podporou aktivního občanství k ochraně životního prostředí
Místo realizace – okres, kraj: Ostrava, MSK
Schválená částka: 1 268 072 Kč
Anotace sub-projektu:
Základní myšlenkou a cílem projektu je zajištění ochrany životního prostředí pomocí podpory aktivního občanství v dotčených regionech. Jeho hlavními nástroji jsou právní osvěta občanů a rozšiřování povědomí o možnostech veřejnosti zapojovat se do environmentálního rozhodování a veřejných záležitostí a současně motivace lidí k takovému „zapojení se“, navazující právní poradenství občanům, systematická právní a odborná podpora lokálních iniciativ aktivně řešících kauzy veřejného zájmu a související práce s mladými studenty práv - jejich vtažení do pomoci občanům v regionech a vedení k hodnotám.

Registrační číslo: 73-BG-074
Žadatel – název organizace: Síť ekologických poraden
Název sub-projektu: Rozvoj distančního vzdělávání ekoporadců
Místo realizace – okres, kraj: Ostrava, MSK
Schválená částka: 756 481 Kč
Anotace sub-projektu:
Celkově si sub-projekt klade za cíl přispět k rozvíjení funkčního systému pro poskytování dostupných kvalifikovaných služeb environmentálního poradenství pro veřejnost v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji. Konkrétně se sub-projekt zaměřuje na vytvoření a poskytnutí nástrojů pro metodickou a informační podporu ekoporaden prostřednictvím rozšíření vzdělávacího programu o distanční formu. Organizace tak získají cenný zdroj aktuálních informací bez nutnosti finančních i časových nákladů na dopravu.
Cílem sub-projektu je i podpora spolupráce mezi poradnami, zviditelnění poradenství a jeho metod dalším institucím v rámci propagace ekoporadenství. Z interního pohledu bude žadatel reagovat na cíle Strategického plánu STEP - vytvoření funkčního metodického centra pro ekoporadce a propagace ekoporadenství včetně STEP s cílem získávání nových členů.

Registrační číslo: 73-BG-079
Žadatel – název organizace: Líska - občanské sdružení pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu ve Zlínském kraji
Název sub-projektu: POCTIVĚ VYROBENÉ - podpora udržitelné místní ekonomiky ve Zlínském kraji
Místo realizace – okres, kraj: Vsetín, ZL
Schválená částka: 1 341 826 Kč
Anotace sub-projektu:
Projekt je zaměřený na zvýšení spolupráce a povědomí při posilování místní ekonomiky na území Zlínského kraje, a to prostřednictvím užší spolupráce s řemeslníky, drobnými výrobci a zemědělci, zvyšováním jejich znalostí a dovedností v oblasti udržitelného a "zeleného" marketingu, podpora jejich vzájemné spolupráce a koordinace aktivit vedoucích ke zvýšení povědomí a vyššímu zájmu o lokální (regionální) výrobky u veřejnosti. Projekt má též přispět k posilování stability Lísky jako organizace s posláním koordinovat a vytvářet sítě spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje, vzdělávání a osvěty.

nahoru

Seznam všech přijatých žádostí 4. výzvy BG FNNO (žádosti jsou řazeny abecedně podle názvu žadatele)


Prioritní oblast Poskytování sociálních služeb

Žadatel - název organizace Název žádosti Registrační číslo Výsledek hodnocení
AGARTA Mobilní testovací a poradenské centrum 73-BG-021 vyřazen z formálních důvodů nebo pro neoprávněnost
Agentura Slunce, o. p. s. DPS Zlaté slunce - otevření integrační kavárny 73-BG-015 vyřazen z formálních důvodů nebo pro neoprávněnost
Amelie, o.s. Vzdělávací moduly pro osoby s onkologickým onemocněním ve fázi po diagnóze a po ukončení léčby a také pro jejich blízké 73-BG-048 vyřazen z formálních důvodů nebo pro neoprávněnost
ARCUS - ONKO CENTRUM Nejste sami - kontaktní místo v Litovli pro rodiny s rakovinou 73-BG-010 nepodpořen
Armáda spásy v ČR Zkvalitnění služeb Přístavů Armády spásy 73-BG-013 vyřazen z formálních důvodů nebo pro neoprávněnost
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, klub AuXilium Samy sobě 73-BG-018 nepodpořen
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Rozvojem k pomoci 73-BG-025 nepodpořen
Bílý nosorožec o.p.s. Interaktivní besedy školám 73-BG-053 nepodpořen
Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje Doprovázení 73-BG-009 nepodpořen
Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. Pečovatelská služba 73-BG-029 nepodpořen
Charita Opava Žít normálně... 73-BG-030 nepodpořen
Charita Ostrava Bezpečné místo pro děti a mládež 73-BG-043 podpořen
Charita Studénka Chceme pomáhat více lidem 73-BG-024 nepodpořen
Darmoděj o.s. Napříč regiony 73-BG-022 podpořen
DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s. Nejste sami 73-BG-014 nepodpořen
Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně Zaostřeno na kvalitu 73-BG-033 nepodpořen
Diecézní charita ostravsko-opavská Insolvence bez rizika 73-BG-052 nepodpořen
DOMINO cz, o.s. FULMAYA 73-BG-012 nepodpořen
Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. Chci slyšet život 73-BG-011 nepodpořen
Liga lidských práv KAŽDÝ - Kvalitní vzdělání a život pro děti se zdravotním postižením 73-BG-003 nepodpořen
Mana,o.s. Psychosociální centrum 73-BG-051 vyřazen z formálních důvodů nebo pro neoprávněnost
Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. Zkvalitnění komplexních služeb Mobilního hospice Ondrášek 73-BG-002 nepodpořen
Naděje o.s. Partnerství v plném porozumění 73-BG-005 nepodpořen
Naděje o.s. Denní stacionář pro osoby s demencí Naděje Zlín 73-BG-036 nepodpořen
o.s. Centrum pohybu Akademie pro seniory 73-BG-037 nepodpořen
o.s. InternetPoradna.cz Nový směr internetového poradenství 73-BG-039 vyřazen z formálních důvodů nebo pro neoprávněnost
Občanské sdružení Bílá holubice Nemůžeš chodit, můžeš tančit ! II. 73-BG-008 nepodpořen
Občanské sdružení NA CESTĚ Cesty k rozvoji a růstu 73-BG-020 podpořen
Občanské sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA Umím to i já - vybudování tréninkového bytu a výcvikový program pro mladé lidi se zdravotním postižením 73-BG-035 nepodpořen
Občanské sdružení ROMODROM Z ghetta na dobrou adresu 73-BG-023 podpořen
Občanské sdružení Vzájemné soužití Jak z toho ven? 73-BG-007 podpořen
Oblastní charita  Uherský Brod Zlepšení kvality a rozšíření kapacity vybraných služeb pro klienty OCH UB 73-BG-017 nepodpořen
Oblastní charita Kroměříž "I cesta je cíl" 73-BG-031 nepodpořen
Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. OÁZA pro klienty pečovatelské služby 73-BG-026 vyřazen z formálních důvodů nebo pro neoprávněnost
PONTIS Šumperk o.p.s. Žijte aktivně a nebojte se požádat o pomoc 73-BG-038 nepodpořen
Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s. Lépe slyšet -  lépe žít 73-BG-034 vyřazen z formálních důvodů nebo pro neoprávněnost
PROFICIO, o.s. S Provázkem snadněji 73-BG-019 nepodpořen
PURPURA, o.s. Základy pro "Komunitní centrum Purpura" 73-BG-006 nepodpořen
Renarkon, o.p.s. Fórum pro lepší budoucnost 73-BG-040 vyřazen z formálních důvodů nebo pro neoprávněnost
Rodinné a komunitní centrum Chaloupka o.s. Centrum podpory NRP na Ostravsku 73-BG-016 nepodpořen
Rodinné centrum Kamarád - Nenuda o.s. Ukaž své Já 73-BG-027 nepodpořen
Rodinné centrum Provázek, občanské sdružení Provázek rodinám imigrantů 73-BG-001 nepodpořen
Sdružení Podané ruce, o.s. NZDM - Poruchy příjmu potravy 73-BG-041 nepodpořen
Sdružení SOS dětských vesniček Středisko Kompas - podpora ohrožených rodin s dětmi na Přerovsku 73-BG-042 nepodpořen
Slezská diakonie Podpora integrace prostřednictvím rozvoje sociálních služeb 73-BG-046 nepodpořen
SPOLEČNĚ – JEKHETANE, o. s. Pohodové bydlení 73-BG-045 nepodpořen
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s., okresní organizace Šumperk Žijeme tu s vámi 73-BG-044 nepodpořen
Spolek Trend vozíčkářů Olomouc Staň se mistrem digitalizace 73-BG-004 nepodpořen
TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. Podpora pracovníků se zdravotním postižením a posílení kapacity TyfloCentra Olomouc, o.p.s. II 73-BG-049 vyřazen z formálních důvodů nebo pro neoprávněnost
Tyfloservis, o.p.s. Cvičné kuchyně pro nácvik sebeobsluhy u osob s těžkým zrakovým handicapem 73-BG-028 nepodpořen
Zahrada 2000 o.s. Bydlíme a pracujeme 73-BG-047 vyřazen z formálních důvodů nebo pro neoprávněnost
Žebřík, o. s. Vytvoření zázemí pro vznik komunitního centra 73-BG-050 nepodpořen
Živá paměť, o.p.s. Speciální sociální péče o přeživší oběti nacismu v Olomouckém a Moravskoslezském kraji 73-BG-032 nepodpořen

Prioritní oblast Problematika životního prostředí

Žadatel - název organizace Název žádosti Registrační číslo Výsledek hodnocení
Arnika - Program Ochrana přírody Než přijde povodeň 73-BG-070 nepodpořen
Arnika - Toxické látky a odpady Asistenční centrum pro lidi ohrožené toxickými látkami na východní Moravě a ve Slezsku 73-BG-071 nepodpořen
Arnika - Toxické látky a odpady Méně odpadů v Moravskoslezském kraji 73-BG-072 nepodpořen
Česká společnost ornitologická Možnosti ochrany ptáků a biodiverzity v rámci současné zemědělské praxe 73-BG-073 nepodpořen
Český svaz ochránců přírody, Regionální sdružení Iris Obnova ovocných sadů na Kosíři 73-BG-077 nepodpořen
Čisté nebe o.p.s. Watchdogové aktivity v oblasti zlepšení kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji 73-BG-063 nepodpořen
Člověk v tísni, o.p.s. Jeden svět na školkách 73-BG-061 nepodpořen
ČSOP Salamandr Lidé pro přírodu Beskyd 73-BG-058 podpořen
DUHA Klub Rodinka Skřítkův zdravý svět 73-BG-069 nepodpořen
Eko-info centrum Ostrava Rozšíření kapacity lesní školky Heřmánkov 73-BG-080 vyřazen z formálních důvodů nebo pro neoprávněnost
EkoWATT - středisko pro obnovitelné zdroje a úspory energie Šetrná energetika v Olomouckém a Moravskoslezském kraji 73-BG-060 nepodpořen
Frank Bold Society Podporou aktivního občanství k ochraně životního prostředí 73-BG-067 podpořen
Handkeho občanské sdružení Historický objekt bývalého augustiniánského kláštera ve Šternberku jako efektivní nástroj environmentální výchovy 73-BG-056 vyřazen z formálních důvodů nebo pro neoprávněnost
Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech republic Čistý vzduch a nízké účty - služby a produkty pro růst kompetencí občanů 73-BG-062 nepodpořen
Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. Další rozvoj multifunkční sítě ekologického zemědělství ve Zlínském kraji 73-BG-054 nepodpořen
Líska - občanské sdružení pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu ve Zlínském kraji POCTIVĚ VYROBENÉ - podpora udržitelné místní ekonomiky ve Zlínském kraji 73-BG-079 podpořen
NESEHNUTÍ Brno Jednej lokálně 73-BG-068 nepodpořen
Občanské sdružení Hájenka Poodří - klíč k přírodě, brána k lidem 73-BG-065 vyřazen z formálních důvodů nebo pro neoprávněnost
Občanské sdružení Tradice Bílých Karpat Ovocné dřeviny - souznění lidí a krajiny 73-BG-055 nepodpořen
Prostějov venkov o.p.s. Přírodní prostředí malých obcí 73-BG-078 vyřazen z formálních důvodů nebo pro neoprávněnost
Severomoravské regionální sdružení ČSOP Valašské ekocentrum - dokončení rekonstrukce 73-BG-064 nepodpořen
Silezika Tvorba tůní bez dotací 73-BG-075 vyřazen z formálních důvodů nebo pro neoprávněnost
Síť ekologických poraden Rozvoj distančního vzdělávání ekoporadců 73-BG-074 podpořen
SKŘÍTEK, o.s. Tam, kde žijí skřítkové – environmentální výchova pro děti předškolního věku 73-BG-066 nepodpořen
Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. Odemykáme svět 73-BG-076 vyřazen z formálních důvodů nebo pro neoprávněnost
Spolek vodáků Campanula, o.s. Campanula řekám Ostravska 73-BG-059 vyřazen z formálních důvodů nebo pro neoprávněnost
Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty o.p.s. Interpretace místního dědictví v CHKO Bílé Karpaty 73-BG-057 podpořen