Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Fond pro NNO - 2. výzva

Příjemce | obecně prospěšná společnost, církve a náboženské společnosti, nadace a nadační fondy, spolky, ústavy, zájmová sdružení
Cílem Fondu pro NNO je poskytnout pružné a přístupné financování nevládních neziskových organizací, které přispěje k podpoře a vytváření prostředí pro neziskový sektor, posílí jeho kapacitu a jeho přispění k sociální spravedlnosti, demokracii a udržitelnému rozvoji.
 

Důležité informace a dokumenty pro příjemce grantu

Ke stažení na oficiálních stránkách Fondu pro nestátní neziskové organizace
 

Projekty podpořené ve 2 .výzvě FNNO v prioritě č. 4

Finančně jsme částkou 23 942 098 Kč podpořili celkem 32 projektů a dále 2 doplňkové granty celkovou částkou 393 680 Kč.

 
Číslo projektu: 77-FN-052
Příjemce:
Arnika - Toxické látky a odpady
Název projektu: Voda živá
Anotace: S rostoucím znečištění vody a snižujícím se množstvím pitné vody se zvyšuje potřeba podpory udržitelného a zodpovědného hospodaření s vodou. Projekt si klade za cíl zvýšit povědomí české populace o problematice znečištění vodních toků a podporu udržitelného nakládání s vodou. Toho bude dosaženo poskytováním praktických informací v podobě tištěných průvodců, webových stránek, veřejných akcí na Slavnostech vody, medializace a studentské soutěže. Pomocí analýz vody zajistíme na vybraných místech monitoring znečištění,a to jak průmyslového, tak z domácností.
Schválená částka: 972289 Kč
Město: Praha
   
   
Číslo projektu: 77-FN-043
Příjemce:
Auto*Mat, o.s.
Název projektu: Praha udržitelná
Anotace: Projekt se zaměřuje na již probíhající změnu v oblasti rozvoje města, která začíná mít ucelenou a jasnou vizi. Tohoto procesu se chceme zúčastnit zdůrazněním potřeby komplexního řešení dopravy v rámci udržitelného rozvoje města, ale i podporou již přijatých či připravovaných dokumentů, které tento princip potvrzují. V době, kdy vzniká velká řada koncepčních dokumentů se chceme zaměřit na vzdělávání politiků a veřejnosti v oblasti udržitelné dopravy. Je důležité, aby toto téma vnímali jako součást rozvoje města a ne odděleně.
Schválená částka: 822035 Kč
Město: Praha
   
   
Číslo projektu: 77-FN-021
Příjemce:
Calla - Sdružení pro záchranu prostředí
Název projektu: Postindustriální prostory jako příležitost pro ochranu přírody
Anotace: Cílem projektu je zvýšení počtu ploch, na nichž se v jižních Čechách využívá přírodě blízká obnova postindustriálních prostorů, a zvýšení informovanosti o tomto oboru. Calla provede 4 zásahy přírodě blízké obnovy, které podpoří ohrožené druhy a poslouží jako příklady dobré praxe. Uspořádáme odborný seminář o neživé přírodě a legislativě týkající se ochrany pískoven. Nabídneme poradenství o přírodě blízké obnově, vydáme knihu Ekologická obnova a aktualizujeme web Jihočeské pískovny. Zúčastníme se rozhodovacích procesů, v nichž budeme odborně připomínkovat těžební a rekultivační projekty.
Schválená částka: 557080 Kč
Město: České Budějovice
   
   
Číslo projektu: 77-FN-060
Příjemce:
Centrum pasivního domu
Název projektu: Učíme (se) o energeticky úsporných domech
Anotace: Projekt „Učíme (se) o energeticky úsporných domech“ zajišťuje komplexní environmentální osvětu žáků 9. tříd ZŠ a jejich učitelů v oblasti energeticky úsporných budov. Díky projektu bude do praxe uveden výukový program pro 9. třídy s názvem „Úspory energie a my“, který je zaměřen na vzdělávání v oblasti energeticky uvědomělého chování se zaměřením na náš život v budovách. Prostřednictvím našeho projektu budou nastartovány na několika desítkách základních škol osvětové vzdělávací aktivity, které právě žákům 9. tříd zpřehlední a osvětlí problematiku úspor energií v domech.
Schválená částka: 377998 Kč
Město: Brno
   
   
Číslo projektu: 77-FN-085
Příjemce:
Centrum pro dopravu a energetiku
Název projektu: Klimatická změna jako téma pro média
Anotace: Projekt se zaměří na systematickou spolupráci s veřejnoprávními médii v průběhu roku 2015, v jehož závěru má být přijata nová globální dohoda o ochraně klimatu. Jeho cílem je dosáhnout toho, aby vybraná média často, kvalitně a nestranně informovala o klimatické změně a umožňovala nestrannou veřejnou debatu. Aktivity se zaměří nejen na přípravu podkladů k relevantním událostem a tématům, ale i na  zprostředkování kontaktů na české a zahraniční odborníky.
Schválená částka: 793374 Kč
Město: Praha
   
   
Číslo projektu: 77-FN-046
Příjemce:
CI2 o. p. s.
Název projektu: Aktivní zapojení podnikatelského sektoru do činností na ochranu klimatu
Anotace: Projekt umožní zvýšení povědomí a odbornou podporu podniků při přípravě a realizaci vlastních opatření na ochranu klimatu. Toto téma je dosud v ČR řešeno jen mizivým počtem firem. Bude realizována metodika pro přípravu politiky ochrany klimatu a její zavedení ve dvou českých podnicích. Největší české podniky obdrží případové studie mezinárodní dobré praxe. Výstupem je také podpora komunikace opatření v podnicích směrem k veřejnosti či školení a seminář pro podniky. Ve výsledku dojde ke zvýšení informovanosti podniků a veřejnosti o potřebnosti ochrany klimatu a jejich podpory těmto aktivitám.
Schválená částka: 736599 Kč
Město: Byšice
   
   
Číslo projektu: 77-FN-091
Příjemce:
Česká společnost ornitologická
Název projektu: Rozumíme ptákům!
Anotace: Základní myšlenkou projektu je využití oblíbené skupiny ptáků k senzitivizaci a aktivizaci veřejnosti v oblasti ochrany životního prostředí, konkrétně (A) DOSAŽENÍ MASIVNÍ ÚČASTI veřejnosti v projektech občanské vědy, (B) VZDĚLÁVÁNÍ VEŘEJNOSTI O STAVU A ZMĚNÁCH PŘÍRODNÍHO PROSTŘEDÍ a (C) MOTIVACE VEŘEJNOSTI K ODPOVĚDNÉMU CHOVÁNÍ odpovídajícímu principům udržitelného rozvoje. Uvedených cílů dosahujeme zavedením publikace výsledků i zdrojových dat občanské vědy ČSO pod otevřenou licencí, organizací tří typů vzdělávacích kurzů a celkovým zlepšením komunikace ČSO.
Schválená částka: 943744 Kč
Město: Praha
   
   
Číslo projektu: 77-FN-016
Příjemce:
Český nadační fond pro vydru
Název projektu: Osvětou a vzděláváním od konfliktu k toleranci
Anotace: Záměrem projektu je přispět ke zmírnění negativních postojů části hospodařících subjektů (rybáři, myslivci, lesníci ad.) a veřejnosti vůči vybraným „konfliktním“ druhům živočichů způsobujících škody. Pomocí informací a otevřené diskuze chceme iniciovat, zkvalitnit a zintenzívnit spolupráci mezi odborníky „ochranáři“, hospodáři, pracovníky veřejné správy a neziskového sektoru a zároveň zvýšit informovanost a míru tolerance vůči těmto druhům u široké veřejnosti a studentů. Záměr chceme naplnit prostřednictvím odborných seminářů, přednášek, besed, informační brožury a CD, výstavy a poradenství.
Schválená částka: 820567 Kč
Město: Třeboň
   
   
Číslo projektu: 77-FN-038
Příjemce:
Český svaz ochránců přírody
Název projektu: Posilování profesionality pozemkových spolků - cesta ke zdokonalení péče o přírodní dědictví se zapojením vlastníků půdy
Anotace: Pozemkové spolky jsou efektivním nástrojem dobrovolné ochrany přírody, ozkoušeným v řadě zemí světa. Jejich přidanou hodnotou oproti "běžným" způsobům ochrany přírody je úzká spolupráce s vlastníky nemovitostí a právně ošetřený vztah k těmto nemovitostem. Hnutí pozemkových spolků se u nás rozvíjí od poloviny 90. let 20. stol.; zapojeno je do něj na šest desítek neziskových organizací. Cílem tohoto projektu je zvýšit odborné znalosti a dovednosti pozemkových spolků a tím i efektivitu péče o přírodní dědictví, stejně jako zapojení místních komunit a vlastníků do této péče.
Schválená částka: 687737 Kč
Město: Praha
   
   
Číslo projektu: 77-FN-088
Příjemce:
Český svaz ochránců přírody, Regionální sdružení Iris
Název projektu: Pomáháme přírodě v každém věku
Anotace: Projekt propojuje environmentální výukové programy s praktickou ochranou přírody. Cílovou skupinou jsou žáci mateřských, základních a středních škol, i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Dále široká veřejnost včetně seniorů. V rámci projektu vznikne 8 nových envir. výukových programů, které budou probíhat převážně v terénu. Na programy budou navazovat víkendové aktivity na pomoc přírodě, jako např. sázení stromů, čištění studánek a výroba krmítek. V rámci aktivit pro veřejnost proběhnou také velké osvětové akce na náměstí v Prostějově (Den Země, Den stromů) a interaktivní přednášky.
Schválená částka: 516000 Kč
Město: Prostějov
   
   
Číslo projektu: 77-FN-047
Příjemce:
Čmelák - Společnost přátel přírody
Název projektu: Společně pro přírodu - obnovit znamená více než chránit
Anotace: Projekt je zaměřen na rozvoj pozemkového spolku Čmelák a obnovu přírodních lokalit se systematickým zapojením a osvětou veřejnosti přímo v terénu. Cíle bude dosaženo zejména managementovými zásahy, zapojením dobrovolníků, spoluprací s obcemi, exkurzemi a terénními programy ekologické výchovy. Mezi výstupy také patří aktualizované plány péče o lokality a podpora osvětových možností pro individuální návštěvníky obnovených lokalit (např. rodin s dětmi). Ve výsledku projekt povede ke zvýšení informovanosti cílových skupin a k jejich motivaci aktivně napomáhat obnově a ochraně přírodních lokalit.
Schválená částka: 902561 Kč
Město: Proseč pod Ještědem
   
   
Číslo projektu: 77-FN-099
Příjemce:
Ekocentrum PALETA
Název projektu: Regulae vitae
Anotace: Paleta Oucmanice je NNO, která v Pardubickém kraji provádí pobytové kurzy ekologické výchovy pro školy. Potřebujeme více prostředků zejména na kvalifikované lektory, abychom jednak stíhali uspokojit vysoký zájem škol o naše pobytové kurzy EV a zároveň měli prostor na inovace a zahrnutí aktuálních témat do našich programů, zvyšování jejich kvality a efektivity, a abychom mohli rozšířit naše aktivity na další cílové skupiny.  Jinak hrozí regrese organizace. Projekt zajistí: 2 letní tábory pro rodiče s dětmi;  3 různé víkendové programy pro mládež nad 15 let, kombinující dobrovolnickou práci, prožitky a environmentální vzdělávání;  sérii 10ti přednášek a workshopů  pro širokou veřejnost; realizaci pobytových programů pro školy, jejich inovace a přípravu nových.  Sepsáním manuálu našich výukových programů chceme zvýšit jejich kvalitu, efektivitu práce lektorů a také možnost využití i krátkodobých spolupracovníků. Rozšíření působnosti na více cílových skupin povede ke stabilizaci organizace.
Schválená částka: 464227 Kč
Město: Oucmanice
   
   
Číslo projektu: 77-FN-096
Příjemce:
Ekodomov
Název projektu: Malý průzkumník přírody (MPP)
Anotace: MPP rozvíjí logické tvořivé uvažování a je realizován formou kroužku pro první stupeň ZŠ. Hlavní myšlenkou je trávit s dětmi zábavnou formou co nejvíce času venku mimo budovu školy a motivovat je k aktivnímu trávení času a pozorování dění okolo sebe. Každou sekundu se kolem nás dějí jedinečné často neopakovatelné události, o kterých nevíme, přitom se stačí jen o trochu lépe dívat na ulici, v parku, v zahradě nebo v lese. Základ všech přírodních věd vychází z pozorování přírody stejně jako mnoho současných objevů a inovací. Úspěšné přírodní strategie lze přitom velmi dobře využít i v podnikání.
Schválená částka: 879698 Kč
Město: Praha
   
   
Číslo projektu: 77-FN-095
Příjemce:
Fairwood, o.s. (Národní kancelář FSC ČR)
Název projektu: FSC - pro šetrné lesní hospodaření a odpovědnou spotřebu
Anotace: Hlavním cílem projektu je komplexně zlepšit informovanost o FSC (Forest Stewardship Council) a přírodě blízkém lesním hospodaření mezi dvěma klíčovy?mi cílovy?mi skupinami: 1)Vlastníky/správci lesů, ktery?m dosud chybí informace o jeho možnostech, které by vy?razně zlepšilo zdravotní stav (nejen) česky?ch lesů; 2)spotřebiteli,jejichž orientace mezi dřevěny?mi vy?robky odpovědné spotřeby je velmi nízká. Projekt vytvoří komplexní sadu informačních a osvětovy?ch aktivit,které zvy?ší v ČR znalost značky FSC pomocí komunikačních kampaní, seminářů, roadshows, soutěží a interaktivních online aktivit.
Schválená částka: 990146 Kč
Město: Brno
   
   
Číslo projektu: 77-FN-092
Příjemce:
Fórum ochrany přírody
Název projektu: On-line vzdělávání v ochraně přírody
Anotace: Ač je ochrana přírody (OP) zásadním veřejným tématem, v ČR je minimum dostupného vzdělávání pro zainteresovanou veřejnost i samotné ochranáře. Projekt nabídne 8 odborných kurzů (globální změna klimatu, kritické myšlení v OP, ochrana vod, lesnictví, šetrné zemědělství, OP a legislativa, zvláštní typy managementů, vývoj české krajiny). E-learning bude obsahovat jak prvky samostudia, tak synchronní výuku a dodatkové on-line zdroje informací. Cílem je zlepšit informovanost v ochraně přírody, aby veřejnost a stakeholdeři lépe chápali tento obor a zlepšilo se jeho postavení ve společnosti.
Schválená částka: 935000 Kč
Město: Praha
   
   
Číslo projektu: 77-FN-032
Příjemce:
Frank Bold Society
Název projektu: Občané 2.0 pro životní prostředí
Anotace: Základní myšlenkou a cílem projektu je zlepšení ochrany životního prostředí právem, podporou aktivních občanů a jejich vzájemným propojováním. Prostředky k tomu jsou právní osvěta a rozšiřování povědomí o možnostech veřejnosti zapojovat se do environmentálního rozhodování a veřejných záležitostí a současně motivace lidí k takovému „zapojení se“, navazující právní poradenství aktivním občanům a systematická právní a odborná podpora lokálních iniciativ aktivně řešících kauzy silného veřejného zájmu a zapojení mladých studentů práv a jejich vedení k důležitým hodnotám.
Schválená částka: 975115 Kč
Město: Brno
   
   
Číslo projektu: 77-FN-066
Příjemce:
Junák - svaz skautů a skautek ČR, Pardubický kraj
Název projektu: Environmentální výchova ve skautských oddílech
Anotace: Cílem projektu je prohloubit environmentální výchovu a vzdělání ve skautských oddílu v Pardubickém kraji prostřednictvím jejich vedoucích, tak aby byli schopni samostatně realizovat ekovýchovné programy ve svých dětských oddílech. Projekt staví na více než 10leté tradici podobných aktivit v kraji a snaží se zaplnit "mezeru" v environmentálním vzdělání v současném skautingu. Mezi aktivity budou patřit rozmanité workshopy, terénní exkurze, vydání příručky a doplňování informačních zdrojů. Cílovou skupinou je cca 500 vedoucích oddílů a odborných pracovníků, nepřímo pak asi 3000 dětí v oddílech.
Schválená částka: 301172 Kč
Město: Pardubice
   
   
Číslo projektu: 77-FN-105
Příjemce:
KOKOZA, o.p.s.
Název projektu: Bioodpad je poklad
Anotace: Aktivity projektu mají jasný cíl, a to přispět k řešení společenského problému spočívajícího ve velkém množství bioodpadu z domácností, který zbytečně končí na skládkách odpadu. Během realizace projektu bude metodou human centered design vytvořena ve spolupráci s cílovou skupinou komunikační strategie a rozběhnou se dvě kampaně, jedna, která upozorňuje na problém a druhá, která spočívá v řešení problému se zapojením veřejnosti. Hlavní důraz je kladen na snížení bariér, inspiraci pomocí příkladů dobré praxe a jasné, srozumitelné informace s důrazem na benefity pro cílovou skupinu.
Schválená částka: 820349 Kč
Město: Praha
   
   
Číslo projektu: 77-FN-054
Příjemce:
Mateřská škola Semínko, o.p.s.
Název projektu: Školní vzdělávací program MŠ Semínko - příklad dobré praxe pro environmentální vzdělávání
Anotace: Semínko o.p.s. podporuje ekologickou výchovu, je inspirací pro předškolní vzdělávání. V projektu aktualizujeme školní vzdělávací program o nejnovější poznatky, uspořádáme 10 exkurzí, budeme prezentovat program a projekt na 5 konferencích, smluvně zajistíme spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy jako spolupracující a následně fakultní školka. Školní zahradu, nástroj ekologické výchovy, obohatíme o prvky ukazující význam obnovitelných zdrojů a výsadby na podporu biodiverzity. Oslovíme 380 osob z cílové skupiny odborná veřejnost, úřady a rodiče žáků ze Semínka.
Schválená částka: 530220 Kč
Město: Praha
   
   
Číslo projektu: 77-FN-040
Příjemce:
NESEHNUTÍ Brno
Název projektu: Angažovaně OFF LINE
Anotace: Cílem projektu je zvýšit zapojení veřejnosti do rozhodování o životním prostředí. Tohoto cíle chceme dosáhnout prostřednictvím profesionalizace lokálních občanských lídrů a iniciativ, zvýšením jejich kvalifikace v měkkých participativních metodách a aplikací těchto metod v konkrétních projektech a záměrech ovlivňujících životní prostředí místních komunit.
Schválená částka: 877143 Kč
Město: Brno
   
   
Číslo projektu: 77-FN-024
Příjemce:
Nová ekonomika o.p.s.
Název projektu: Veřejné zadávání odpovědné k životnímu prostředí
Anotace: Projekt je zaměřen na zvýšení povědomí a podporu využívání veřejných zakázek a nákupů tak, aby korespondovaly s cíli na podporu životního prostředí a udržitelnosti. Minimálně pěti vybraným subjektům veřejné správy poskytne expertní know-how pro vytvoření strategií a plánů implementace environmentálně odpovědného veřejného zadávání - a to napříč nákupy a zakázkami daného subjektu. Výsledek této práce bude následně diseminován mezi další subjekty tak, aby poskytl inspiraci a příklad pro další, širší využívání. Nedílnou součástí bude příprava příkladů dobré praxe ze zahraničí.
Schválená částka: 657610 Kč
Město: Praha
   
   
Číslo projektu: 77-FN-029
Příjemce:
Pražské matky
Název projektu: Chodci sobě
Anotace: Projekt je osvětovou kampaní propagující pěší dopravu jako nejpřirozenější, energeticky nejúspornější, ekologický a zdraví prospěšný způsob dopravy. Navazuje na činnost téměř 3 roky fungujícího portálu www.chodcisobe.cz a dává mu nový rozměr – z on-line sféry míří mezi lidi a do konkrétních míst v Praze. Cílem projektu je zviditelnit téma pěší dopravy a zpřístupnit jej odborné i laické veřejnosti, zapojit aktivní jedince a skupiny do zvelebování městského veřejného prostoru, posílit komunikaci mezi veřejnou správou a veřejností a zlepšit postavení chodců a podmínky pro pěší provoz ve městě.
Schválená částka: 973582 Kč
Město: Praha
   
   
Číslo projektu: 77-FN-018
Příjemce:
PROFICIO, o.s.
Název projektu: EVVO do rodinných a mateřských center na Moravě
Anotace: Projekt zavádí aktivity EVVO do standardní nabídky služeb rodinných a mateřských center ve třech moravských krajích. Projekt cílí na rodiče s malými dětmi, u nichž si klade za cíl posílit jejich environmentální vědomí a chování v běžném životě.  Součástí projektu jsou vzdělávací aktivity a aktivity pro sdílení dobré praxe a informací mezi MC a RC. Dále projekt zahrnuje pilotní EVVO akce pro dospělé, pro rodiče s malými dětmi a malé děti ve vybraných RC a MC. Projekt je realizován s odborným partnerem - Eko-info centrem Ostrava (EICO) a volně navazuje na již realizované projekty z EVVO oblasti.
Schválená částka: 824416 Kč
Město: Nový Jičín
   
   
Číslo projektu: 77-FN-094
Příjemce:
Rezekvítek, z.s.
Název projektu: Místo, kde žijeme
Anotace: Místo, kde žijeme může být pro někoho panelák, město, kraj či republika. Místa jsou to různá, ale společné pro ně je, že k nim lidé mají vztah, ať už kladný či záporný. Rádi bychom, aby mezi tato místa…..místa, kde žijeme patřila i příroda. Příroda, která je leckdy hned za naším domem či silnicí. Hlavním naším cílem je podpořit u veřejnosti pozitivní vztah k těmto místům, prostřednictvím přímého kontaktu s přírodou, jejím poznáním, pochopením a aktivním zapojením se do její ochrany. Cílovou skupinou jsou žáci a pedagogové ZŠ a SŠ, veřejnost a senioři.
Schválená částka: 612775 Kč
Město: Brno
   
   
Číslo projektu: 77-FN-087
Příjemce:
Sdružení Tereza, o.s.
Název projektu: Ekoškolky – 7 kroků pro udržitelný rozvoj
Anotace: Cílem projektu je rozvíjet odpovědný postoj předškolních dětí, jejich rodičů a učitelů k životnímu prostředí rozšířením ověřeného mezinárodního programu Ekoškola na mateřské školy v celé ČR. Budeme podporovat učitele v efektivní realizaci programu pomocí seminářů, workshopů, nových metodických materiálů a sítě konzultantů a regionálních koordinátorů. Díky tomu budou v celé ČR učitelé, děti, jejich rodiče a členové místní komunity spolupracovat při realizaci změn přispívajících ke snižování ekostopy při provozu MŠ a ke zlepšování životního prostředí v jejich okolí.
Schválená částka: 990000 Kč
Město: Praha
   
   
Číslo projektu: 77-FN-025
Příjemce:
Semenec o.p.s.
Název projektu: Ke kořenům
Anotace: V rámci projektu Ke kořenům dojde k vytvoření návštěvnických programů a výukových programů pro školy a vytvoření interaktivních didaktických prvků umístěných v expozicích Přírodovědného muzea Semenec. Zároveň bude zapojena veřejnost a žáci MŠ a ZŠ do aktivit projektu. Díky tomu se zvýší jejich povědomí v oblasti udržitelného rozvoje a ochraně životního prostředí. Cílem tohoto projektu je prohloubení vztahu cílových skupin k přírodě a zvýšení motivace chovat se k ní zodpovědně.
Schválená částka: 923599 Kč
Město: Týn nad Vltavou
   
   
Číslo projektu: 77-FN-045
Příjemce:
Společnost pro Jizerské hory, o.p.s.
Název projektu: Místa přírodního zážitku na dosah
Anotace: Projekt je zaměřen na podporu zkvalitnění ploch veřejné zeleně v intravilánu obcí Libereckého kraje. Zkvalitněním jsou míněny úpravy v souladu s konceptem přírodního zahradnictví. Projekt podpoří přeměnu čtyř konkrétních ploch v Liberci a blízkých venkovských obcích - nástrojem změny bude komunitní plánování s cílovými skupinami. V rámci projektu vznikne komplexní informační zdroj na téma přírodní zahrady - se zaměřením na stimulaci rozvoje dalších podobných ploch v Liberci a Libereckém kraji. Během projektu získané zkušenosti budou sdíleny formou závěrečného semináře.
Schválená částka: 563811 Kč
Město: Liberec
   
   
Číslo projektu: 77-FN-101
Příjemce:
Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. p. s.
Název projektu: KLIMADAPT pro obce Středočeského kraje
Anotace: Základní myšlenkou projektu je zpřístupnit problematiku adaptací sídel na změny klimatu menším a středním obcím ČR. Kromě osvěty je třeba zástupce veřejné správy provést procesem od analýzy místa, přes definici ohrožení a navržení konkrétních adaptačních opatření, až k jejich realizaci. Hlavním cílem projektu je přispět ke zmírnění negativních dopadů změny klimatu na sídla města a obce ČR. Toho bude dosaženo prostřednictvím posílení kapacit na místní úrovni k přípravě adaptačních strategií a současně propojení hlavních místních aktérů pro přípravu na dopady změny klimatu.
Schválená částka: 915500 Kč
Město: Rakovník
   
   
Číslo projektu: 77-FN-034
Příjemce:
Úhlava, o.p.s.
Název projektu: Příroda ve městě - i já mohu pomoci
Anotace: Cílem projektu je rozvoj klíčových kompetencí, schopností a dovedností žáků 1. stupně základních škol v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty . Klíčovým prostředím projektu je město a žáci tak budou aktivně zapojeni do ochrany a obnovy přírody ve městě, zvýší se jejich kontakt s přírodou a naučí se odpovědnému chování k ŽP. Výstupy projektu budou témata zaměřená na ochranu ŽP ve městě s praktickými aktivitami, školní činnost Příroda očima dětí – tvorba maskota ŽP,fotosoutěž s tématem ochrany ŽP, exkurze do míst, kde se již ochranou ŽP zabývají, infobrožura a ENVIDEN.
Schválená částka: 486876 Kč
Město: Klatovy
   
   
Číslo projektu: 77-FN-056
Příjemce:
Základní článek Hnutí Brontosaurus Botič
Název projektu: Studium k výkonu specializovaných činností v oblasti environmentální výchovy pro pedagogy MŠ
Anotace: Studium k výkonu specializovaných činností v oblasti environmentální výchovy pro pedagogy MŠ zrealizuje ZČ HB Botič pro 20 učitelek MŠ z Čech. Studium je akreditované a vychází ze Standardu pro DVPP v EVVO  Účastnice se naučí plánovat, realizovat a evaluovat EVVO, začleňovat téma EV do ŠVP, používat vhodné metody, nástroje a prostředky či efektivně spolupracovat s kolegy a partnery školy. Studium se uskuteční v 10 3-6 denních blocích ve 3 střediscích ekologické výchovy v ČR.MŠMT. Rozsah studia je 250 hodin přímé výuky, je zakončeno zkouškou a obhajobou závěrečné práce – Školního programu EVVO.
Schválená částka: 753667 Kč
Město: Praha
   
   
Číslo projektu: 77-FN-061
Příjemce:
Základní škola Mozaika, o.p.s. Rychnov nad Kněžnou
Název projektu: Mozaika pro přírodu
Anotace: Projektem chceme prohloubit povědomí o principech udržitelného života a podpořit praktické využívání udržitelného způsobu zahradničení mezi občany. Hlavní cílovou skupinou jsou žáci ZŠ Mozaika, o.p.s., kteří budou sami budovat a udržovat přírodní zahradu s využitím vědomostí z výukových programů o permakultuře a kompostování. Využívání biologicky rozložitelného odpadu bude věnována i veřejná osvětová akce, díky které bychom chtěli spolu s městem snížit podíl bioodpadu v komunálním odpadu.
Schválená částka: 375563 Kč
Město: Rychnov nad Kněžnou
   
   
Číslo projektu: 77-FN-090
Příjemce:
ZO ČSOP Veronica
Název projektu: Environmentální poradenství aktivně, profesionálně a místně zakotveně.
Anotace: Cílem projektu je zlepšit a inovovat vzdělávání občanů a státní správy k odpovědnějšímu přístupu k životnímu prostředí, udržitelnému rozvoji a odpovědnému spotřebitelskému chování  prostřednictvím fungující služby ekologické poradny, prostřednictvím motivace veřejnosti k ochraně biodiverzity v obcích, prostřednictvím předání nových informací neotřelým  způsobem a prostřednictvím série exkurzí a workshopů (na vlastní oči, vlastníma rukama). Cílovou skupinou projektu je nejširší veřejnost, environmentálně zaměřené NNO a státní správa a orgány ochrany přírody.
Schválená částka: 961645 Kč
Město: Brno
male-(1).png