App

Koalice pro zdravou krajinu

Pomáháme tvořit zdravější zemědělskou krajinu. S odvahou!

#prozdravoukrajinu

O co usilujeme?

Chceme prosazovat systémové změny ke zvýšení odolnosti české krajiny vůči dopadům změny klimatu.

Kdo tvoří koalici?

Koalici pro zdravou krajinu tvoří organizace, kterým není lhostejný osud české zemědělské krajiny, a chtějí se aktivně podílet na zlepšení současného stavu.


Projekt je podpořen z programu Active Citizens Fund

Stav české půdy

Zemědělská půda tvoří více než polovinu rozlohy České republiky a mírně řečeno není v příliš dobré kondici.

Na vině je způsob jakým je zemědělská půda v posledních desetiletích využívána.

Industriální způsob obhospodařování vede ke snížení vodozádržné schopnosti, ubývání organické hmoty a života v půdě, snížení biodiverzity, jak ve smyslu množství druhů (včetně těch dříve zcela běžných), tak ve smyslu počtů jedinců.


Víte to? 74% zemědělské půdy pronajímáme jiným subjektům!

Naše cíle

Chceme prosadit cíle, které přispějí k nápravě, a to formou nastavení dotačních titulů v rámci Společné zemědělské politiky, či legislativy na národní úrovni. Velký potenciál vidíme i vpráci s drobnými vlastníky zemědělské půdy.

Vytvořit přírodní prvky na alespoň 10% zemědělských ploch

Přírodní prvky (remízky, aleje, meze, polní cesty, mokřady, tůně atd.) mají zásadní vliv na schopnost zemědělské krajiny zadržovat vodu a snižovat riziko eroze půdy. Současně slouží jako životní prostor a zdroj potravy pro všechny zástupce fauny a flóry.

Zmenšit souvislé plochy jedné plodiny na max. 20 hektarů

Zmenšení velikosti půdních bloků je spojeno světší pestrostí krajiny, které přináší pozitiva z různých hledisek. Fragmentovaná zemědělská krajina nabízí bohatou škálu přírodních podmínek vhodných prorůzné typy a druhy fauny i flóry. Dále představuje prevenci eroze půdy neboť voda daleko dříve narazí na hranici půdního bloku (ideálně doplněného přírodním prvkem), který ji zbrzdí a sníží její schopnost odnášet povrchovou vrstvu půdy. Takový efekt bude např. dobře pozorovatelný u širokořádkových plodin, jako je kukuřice.

Výrazně zvýšit podíl organické složky v půdě

Vyšší podíl organické složky vpůdě zjednodušeně znamená vyšší schopnost půdy fungovat při zadržování vody jako houba, tedy vdobě srážek vodu nasát a udržet ji delší dobu vpůdním profilu, tak aby ji mohly využít jak pěstované plodiny, tak i ostatní živé organismy a současně aby se voda mohla vsáknout do hlubších vrstev a doplnit zdroje spodní vody, které slouží i jako zdroje vody pitné.

Foto: Kniha život v půdě

Partneři projektu

Kontaktní osoba

Václav Izák

Václav Izák

Koordinátor projektu
Koalice pro zdravou krajinu

Podrobné info o projektu

Active Citizens Fund - Koalice pro zdravou krajinu – prosazování systémové změny ke zvýšení odolnosti české krajiny vůči dopadům změny klimatu Délka trvání – 1. 3. 2020 – 28. 2. 2023
Partneři: Nadace Partnerství, Hnutí DUHA, Česká společnost ornitologická
Podpořen z programu: Active Citizens Fund

Stručný obsah projektu:
Cílem projektu je zvýšit odolnost české krajiny vůči suchu a dalším dopadům klimatické změny. Prosadit systémové změny ve způsobu hospodaření v krajině chceme prostřednictvím vystavění široké platformy občanských organizací a institucí. Společnými silami chceme prosadit potřebné změny v legislativě i dotační politice. Zaměříme se také na práci s vlastníky půdy, aby využili svých práv k prosazení šetrnějšího hospodaření. Dlouhodobou veřejnou kampaní budeme vyvolávat celospolečenskou debatu o problémech a řešeních současného stavu české krajiny.

Projekty podpořené Nadací OSF: „Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podporaobčanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomocznevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskovéorganizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobrévůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHPa Norska 2014–2021. Prostřednictvím FondůEHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářskémprostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českourepublikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemia organizacemi z Islandu, Lichtenštejnskaa Norska.

Detailed project information

Project Coalition for Healthy Landscape - enforcement of systemic transformation to increase the Czech landscape's resilience to the impacts of climate change
Duration of the project – 1. 3. 2020 – 28. 2. 2023
Partners: Nadace Partnerství (Czech Environmental Partnership Foundation), Hnutí DUHA (Friends of the Earth Czech Republic), Česká společnost ornitologická (Czech Society for Ornithology – Czech national Partner for BirdLife International)
Supported by Active Citizens Fund

Summary of the project
The aim of the project is to combine fragmented efforts for systemic changes of the czech farming, to promote conditions for its sustainable use more effectively and to contribute to mitigating the impact of climate change on the czech population. The project targets will be achieved by promoting changes in official policies and legislators, landowners' empowerment to use full range of their property law, and to initiate society-wide debate on problems and ways of solving the state of the czech landscape and to press the issue of the right to a healthy environment for czech citizens.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotescitizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities ofcivil society organizations. It promotesrespect of human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and the respect for human rights including the rights ofpersons belonging to minorities. Active Citizens Fund came to the Czech Republic in September 2019 with the goal to support CSOsregardless of their size and experience. It is operated by the Open Society Fund Prague, Committee of Good Will - the Olga HavelFoundation and Scout Institute. The Active Citizens Fund is financed from EEA and Norway Grants 2014–2021. With EEA Grants,Iceland, Liechtenstein and Norway contribute towards a reduction in economic and social disparity and the strengthening of mutual cooperation in Europe. One of the important objectives of the programme is strengthening bilateral cooperation between donor andbeneficiary states through financial contributions in specified priority sectors. It supports bilateral relations between the donor statesNorway, Iceland, and Liechtenstein and the Czech Republic.
Veganské a bez lepku🍪! Naše cookies vám neškodí.
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.
Nastavení