Vážený pane Tykači,

reagujeme na inzerát společnosti Sev.en Energy v deníku Metro dne 18. září 2020, který se odkazuje na iniciativu Sázíme budoucnost.
 
Oceňujeme kvalitu náhradních výsadeb a rekultivací, kterou však Vaše společnost provádí jako svoji zákonnou povinnost. Tyto výsadby ze zákona jsou v databázi portálu Sázíme budoucnost transparentně odlišeny od dalších nových výsadeb bez ohledu na subjekt, který je pořizuje.
 
Důrazně se však distancujeme od způsobu prezentace rekultivačních prací v duchu Vaší inzerce "vyrábíme energii s respektem k lidem a přírodě", v kontextu iniciativy Sázíme budoucnost. V memorandu pro partnery se výslovně uvádí, že „Všechny subjekty zapojené do iniciativy se zavazují, že při použití značky nevynakládají více prostředků a úsilí k prezentaci zeleného přístupu než ke skutečnému naplnění samotné podstaty.“
 
Výsadba stromů nikdy nesmí být zástěrkou pro podnikání s negativním dopadem na klima ani argumentem brzdícím přechod na bezuhlíkovou ekonomiku. Domníváme se, že společnost by více ocenila, kdybyste vedli i s oponenty seriózní dialog o co nejméně bolestném, avšak co nejrychlejšímu zavírání uhelných provozů a možnostech celkové revitalizace a spravedlivé transformace Podkrušnohoří. Součástí této debaty by měla být i podpora projektů zaměřených na budoucnost bez fosilních paliv, které budou mít pozitivní místní dopad, například investice do snižování emisí skleníkových plynů, energie z obnovitelných zdrojů, posílení oběhového hospodářství či rekvalifikace pracovníků.
 
Zároveň se distancujeme od agresivní taktiky žalob proti demonstrantům, kteří svým postojem i legitimními akty občanské neposlušnosti vyjadřují vůli významné části veřejnosti, zejména mladé generace, změnit starý exploatační přístup k přírodním zdrojům. Tento styl devadesátých let do dnešní doby nepatří a v demokratických zemích nemá obdobu. Kromě jiného diskvalifikuje Vaši společnost mj. i z čerpání financí v rámci evropského Fondu pro spravedlivou transformaci, na které bude mít Ústecký kraj jako jeden ze tří regionů ČR nárok.