Princip odpovědnosti vůči poslání nadace
Nadace navazuje partnerské vztahy a spolupráci výhradně s cílem naplňovat poslání nadace.

Princip věcnosti a ”sociální investice”
Partnerský vztah musí být zaměřen na řešení problematiky životního prostředí tak, aby výsledky spolupráce byly měřitelné (důraz je kladen na koncept společné sociální investice, zejména do rozvoje lidských zdrojů a kapacity komunit a místních partnerů dlouhodobě přispívat k řešení problémů životního prostředí).

Princip autonomie
Partneři si musí zachovat vzájemnou nezávislost tak, aby každý z nich do společného programu přispíval tím, co umí nejlépe (Nadace Partnerství musí být při naplňování programu – rozhodování o grantech, stážích a dalších komponentách programu – autonomní).

Princip etického původu zdrojů
Finance a další zdroje musí být nabyty v souladu s demokratickými právními a etickými normami a kodexem Nadace Partnerství.

Princip „odmítnutí reklamy“
Partneři jsou srozuměni s tím, že cílem společného programu není propagace komerčního produktu žádného z partnerů.

Princip průběžného zlepšování (inovační princip)
Partneři se zavazují k aktivnímu a průběžnému zlepšování svého podílu v programu ku prospěchu všech zúčastněných (tzn. partnerství jako vztah založený na sdílení rizik stejně jako přínosů programu).

Princip otevřenosti
Partneři musí být navzájem otevření, zvlášť v případě problémů, chyb, překvapení či nedorozumění, která se během projektu zákonitě objeví.

Princip dlouhodobosti vztahu
Partneři budují vztah s dlouhodobým horizontem a s vědomím, že do jeho fungování musí neustále investovat (partnerství není jednorázový příspěvek, dar nebo událost pro media).

Princip ukázněnosti v medializaci výsledků
Partneři publikují výsledky společného programu pouze ve formě a kontextu, který je přijatelný pro všechny zúčastněné.

Princip možného selhání
Ne všechna partnerství budou fungovat a přinášet očekávané výsledky pro zúčastněné strany. Tato skutečnost musí být respektována a kvalitní partnerský vztah musí umožnit stranám odstoupit od smlouvy ze svobodné vůle a bez přisuzování viny.