Preambule

Nadace Partnerství přijala následující omezení původu zdrojů jejího financování, aby zdůraznila smysl svého poslání, jímž je podpora ochrany životního prostředí, udržitelného rozvoje a posilování účasti veřejnosti na rozhodování.

Nadace Partnerství je však zároveň odpovědná za získávání zdrojů pro zlepšování životního prostředí a bere na vědomí reálnou provázanost výrobních odvětví a kapitálového trhu, a proto bude každý případ posuzovat individuálně.Definice problematických zdrojů

1
Nadace Partnerství nepřijímá dary z níže uvedených problematických zdrojů, pokud jsou splněny současně podmínky uvedené níže v principu tolerance.
2

Problematickými zdroji jsou prostředky od:

A) SUBJEKTŮ, KTERÉ VEDOU AKTIVNÍ KAMPAŇ PROTI NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM.

Neziskové organizace jsou důležitou součástí občanské společnosti; sehrávají klíčovou roli nejen v ochraně životního prostředí, ale i v rozvoji demokratických principů.definice: Jako aktivní kampaň se rozumí dlouhodobé mediální napadání neziskové organizace nebo jejích aktivit anebo vedení soudních sporů za účelem její diskreditace. Netýká se případů obrany proti soudnímu napadení subjektu ze strany neziskové organizace.

B) SUBJEKTŮ, KTERÉ NEDODRŽUJÍ NORMY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A HRUBÝM ZPŮSOBEM POŠKOZUJÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ANIŽ BY SE SNAŽILY TYTO DOPADY ELIMINOVAT.

Drancování přírodních zdrojů a destrukce životního prostředí bez ohledu na právní normy nebo místní obyvatelstvo je neodůvodnitelné a je v zásadním rozporu s posláním nadace.
definice: Společnosti, které nedodržují nebo obcházejí právní normy na ochranu životního prostředí na národní i mezinárodní úrovni, hrubě narušují svou činností lidská práva místních obyvatel a nevyvíjí významné aktivity, které by eliminovaly dopady jejich činnosti.

C) SUBJEKTŮ, KTERÉ VYRÁBĚJÍ ZBRANĚ.

Masivní výroba zbraní potlačuje princip respektu k člověku a představuje hrozbu rozsáhlé destrukce životního prostředí.
definice: Pod zbraněmi se rozumí výroba a přímo vztažené vybavení užívané útočnými a obrannými silami. Pokrývá konvenční, chemické, bakteriologické a nukleární zbraně včetně výroby strategického vybavení (letadla, rakety, hlavice) systémů potřebných k vypuštění a vedení střel i obranné elektroniky, bez které by takové zařízení nemohlo být používáno.

D) SUBJEKTŮ, KTERÉ VYRÁBĚJÍ JADERNOU ENERGII.

Jaderná energie představuje riziko jak ve smyslu úniku radioaktivity v případě nehody, tak nevyřešeného problému jaderného odpadu zděděného dalšími generacemi.
definice: Aktivity spojené s výrobou jaderné energie, konstrukce jaderných reaktorů, skladování a používání radioaktivního odpadu a zásob jaderného paliva nebo uranu.

E) SUBJEKTŮ, KTERÉ VYRÁBĚJÍ TABÁKOVÉ VÝROBKY.

S užíváním tabáku jsou spojeny zdravotní problémy a náklady nese z největší části společnost.
definice: Produkce cigaret, doutníků nebo dýmkového tabáku včetně firem, které se zabývají obchodem s tabákem nebo distribucí nezpracovaného tabáku do továren na cigarety atd.

F) SUBJEKTŮ, KTERÉ PROVOZUJÍ HERNY.

Herny mají potenciálně destruktivní charakter (spojení s organizovaným zločinem, praní peněz apod.) a vliv na jednotlivce a jejich rodiny.
definice: Provozování kasin, heren, dostihových závodišť, výroba hracích automatů a společnosti, které půjčují peníze v rámci herny.

G) SUBJEKTŮ, KTERÉ PŮSOBÍ V OBLASTI PORNOGRAFIE.

Je opakem principu respektování lidské důstojnosti a má potenciálně destruktivní charakter (organizovaný zločin, diskriminace, sexuální násilí atd.).
definice: Produkce znázornění sexuálně degradujících aktů, které urážejí lidskou důstojnost, aktivní distribuce takových materiálů prostřednictvím médií, obchodů nebo internetu.

H) SUBJEKTŮ, KTERÉ PRODUKUJÍ GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANISMY (GMO).

Při současné úrovni vědeckého poznání a nedostatku zkušeností nelze podle principu předběžné opatrnosti vyloučit jejich možný negativní vliv na zdraví lidí a potenciální nebezpečí pro životní prostředí.
definice: Společnosti, které se podílejí na vývoji a výrobě geneticky upravených organismů a nějakým způsobem příbuzných výrobků.

PRINCIP TOLERANCE

Správní rada Nadace Partnerství na návrh kanceláře rozhoduje o přípustnosti přijetí daru podle těchto pravidel:

a) nepřijme dar od subjektů specifikovaných jako problematické zdroje, pokud jejich aktivity v jedné z výše uvedených oblastí nebo jejich souhrnu přesahují 5 % celkového obratu. V případech hodných zvláštního zřetele může správní rada NP učinit výjimku.

b) nepřijme dar od subjektů specifikovaných jako problematické zdroje, pokud jejich aktivity přesáhnou 2 % podílu na trhu v České republice nebo ve světě. Za společnosti ve smyslu tohoto kodexu se považují i podnikatelská uskupení ve smyslu občanského zákoníku.