Rádce pro vlastníky půdy

Rádce pro vlastníky půdy

Zem, hlína, prsť, rodná hrouda, ornice, pole. Nezáleží, jak ji nazveme. Půda má nenahraditelnou přírodní, ale i finanční hodnotu. Rádce vás provede úskalími vlastnictví zemědělské půdy a poradí, jak se s nimi vypořádat.

3,2 miliony vlastníků půdy
0 tisíc hektarů zemědělské půdy v ČR
0 % půdy je pronajímáno

Dědictví pro další generace

Více než 3 miliony lidí v České republice vlastní kousek půdy. Každý třetí občan nebo občanka tak má v kapse pomyslný klíč ke zdravější krajině. Jste to i vy? Náš projekt Živá půda vám pečovat o půdu zodpovědně. Chce to jen sebrat odvahu ke změně.

Hospodaření s půdou v ČR

V České republice dochází k enormnímu znehodnocování půdy. Máme největší půdní bloky v Evropě. Na velkých lánech dochází snadněji k větrné a vodní erozi. Na polích hospodaří velká zemědělská technika, pro kterou jsou remízky, meze a polní cesty překážkou. Necitlivým obděláváním klesá úrodnost půdy. Její obnova trvá desetiletí, některé změny jsou dokonce nevratné.

Jsem vlastníkem půdy?

Ujistěte se, co a kde vlastníte. Údaje o nemovitostech najdete v katastru nemovitostí. Nebo vám s orientací pomůže poradna Živé půdy.

 

Nevím, zda vlastním půdu

Nevíte, zda nějakou půdu vlastníte? Navštivte kteroukoliv pobočku katastrálního úřadu, kde vám po předložení průkazu totožnosti na žádost zhotoví přehled vámi vlastněných nemovitostí na území celé České republiky.

Ano, vlastním půdu

Nahlédněte do katastru nemovitostí a podle parcelního čísla nebo čísla listu vlastnictví (LV) najdete svoji nemovitost. Pro lepší představu o poloze pozemku v terénu rozklikněte zmenšenou katastrální mapu vedle informace o pozemku a použijte funkci sloučení katastrální mapy a ortofotomapy (satelitního snímku).

Co se děje v půdě?

Půda je největší přírodní bohatství, které máme. Tvořila se miliony let přírodními procesy - zvětráváním hornin, působením klimatu, rostlin a drobných organismů v půdě. Obnova centimetru ztracené ornice trvá stovky let. Bez zdravé půdní struktury ztrácí živiny a nefunguje ani doplňování zásob podzemní vody, která nám začíná chybět.

V půdě to žije

Význam žížal pro zúrodňování půdy můžeme vidět pouhým okem. Fascinoval i Charlese Darwina. Tělem žížaly projde za 24 hodin tolik zeminy, kolik sama váží, zpracované do hrudek, které jsou základem zdravé půdní struktury.
V půdě ale žije a pracuje mnohem početnější „neviditelný tým“ neuvěřitelně různorodých organismů jako jsou hlístice, želvušky, vířníci. Jejich názvy, tvary a schopnosti předčí naši nejbujnější fantazii. Souhrnně je nazýváme edafon.

Život v půdě

Věděli jste, že želvušky jsou pravděpodobně nejodolnější organismy na Zemi? Pamatují dinosaury a jsou prakticky nezničitelné. Navíc vypadají jako astronauti ve skafandru.

V jakém stavu je moje půda?

Rozdíly ve vlastnostech a úrodnosti půdy určují především přírodní podmínky – nadmořská výška, podnebí, podloží, terén. I chudé podhorské půdy můžeme šetrným hospodařením udržet v dobré kondici. Naopak i ty nejúrodnější půdy dokážeme znehodnotit tak, že fungují pouze jako „držák“ na zemědělské plodiny. Nejsou schopny zadržovat vodu a bez vysokých dávek umělých hnojiv nedosahují zemědělci očekávané výnosy.

Zemědělec, který nešetrně hospodaří, pěstuje jednu plodinu na velkých lánech nebo je nechá holé a vystavuje je tak riziku vodní a větrné eroze, nedostatečně střídá plodiny, likviduje půdní organismy používáním umělých hnojiv a pesticidů, vaši půdu znehodnocuje.

Na něco potřebujete odborné nebo laboratorní posouzení, ale hodně si můžete v terénu ověřit sami. Například to, že se z pole po každém větším dešti splavuje hlína. Jednoduchý návod nabízíme níže. Na základě vlastních zjištění se pak můžete obrátit na odborné instituce nebo orgány státní správy.

Bonita půdy

Bonita, neboli kvalita půdy, je zásadní ukazatel její hodnoty. Využijete ji především pro ocenění vašich pozemků, výpočtu základů daní a určení toho, zda a nakolik je vaše půda vhodná k případnému obdělávání.

Základní jednotka, která určuje kvalitu půdy, je tzv. bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ). Tu vám prozradí katastr nemovitostí a dále nejrůznější online kalkulačky. Z čísla BPEJ se dá jednoduše vyčíst, v jakém regionu pozemek leží, jak vypadá, či jak a kam je nakloněn. Tyto informace dávají základní představu o tom, jak výnosná půda bude.

Co je kód BPEJ?
Pozorování na místě

V terénu si určete polohu vašeho pole a začněte s jeho pozorováním. Ideálně zajděte do terénu s Vaším pachtýřem. Pole se splavenou ornicí, zanesenými příkopy a kalužemi vody po deštích nebo svahy s vystupujícím kamenitým podložím světlé barvy jsou důkazem opakující se vodní eroze a znehodnocování vaší půdy. Ztráta úrodné ornice na svazích je viditelná i pod vegetací. Zemědělské plodiny rostou řídce, jsou méně vzrostlé, často zažloutlé. Pokud na poli najdete čerstvé erozní rýhy a nánosy smyté ornice, nahlaste erozní událost prostřednictvím portálu Monitoring eroze. Požadujte po zemědělci, který na vašem poli hospodaří, zatravnění poškozených ploch a takové osevní postupy, aby šířka jedné plodiny po svahu nebyla delší než 60 metrů.

Větrná eroze se vyskytuje zejména v období bez vegetace (předjaří, podzim, zimy bez sněhu na vysušené půdě). Projevuje se prachovými bouřemi, nánosy hlíny kolem cest nebo špinavým sněhem v období předjarních výsušných větrů. Větrnou erozi umocňují velké půdní bloky bez vegetace. Požadujte celoroční ochranu půdy vegetací, kombinaci různých plodin v rámci půdních bloků a výsadbu větrolamů.

Utužení půdy se projevuje např. kalužemi v terénních prohlubních nebo v kolejích po zemědělské technice, zažloutlou a řídkou vegetací, v době sucha rozpraskanou jílovou krustou. Naznačuje ji i přítomnost plevelů (například pcháč oset). V méně kamenitých půdách je možné provést zkoušku nožem, kterému v pronikání do hloubky brání větší odpor utužené vrstvy. Podrobněji lze hloubku utužení zjistit při rýčové zkoušce nebo půdní sondou. K prokypření půdy požadujte snížení intenzity mechanického a chemického ošetření půdy, vyšší podíl organického hnojení a ponechání nejhůře postižených ploch úhorem nebo jejich zatravnění.

Struktura půdy ovlivňuje vodní a vzdušné poměry v půdě. Určuje rychlost vsakování a zadržování vody v půdě a také zajišťuje optimální růst a rozvoj kořenů. Částice „zdravé půdy“ vytvářejí tzv. půdní agregáty, které si můžeme představit jako hrudky půdy složené z minerálních částic, jílu, organické hmoty a organismů, protkanou póry, kterými teče voda a proudí vzduch. Když vezmeme hlínu do dlaně a ona se rozpadá na drobné částice a drobtovitá struktura v ní chybí, je něco špatně. Jako nápravné opatření požadujte zejména vyšší podíl organického hnojení a naopak snížení dodávek chemikálií do půdy.

I krajinné prvky mají vliv na kvalitu půdy. Stromy a remízky poskytují zázemí opylovačům, ptákům i savcům. Bez nich se krajina stává „agrární pustinou“. Je-li vaše pole uprostřed sto hektarového lánu bez jediného keře, postupně se znehodnocuje. Požadujte osadit minimálně 5 % jeho plochy neprodukční zelení a biopásy kvetoucích plodin pro opylující hmyz.


 

Rýčová zkouška

Rýčová zkouška je jednou z nejrychlejších a nejjednodušších metod, jak prověřit kvalitu půdy. Díky ní snadno zjistíte vlhkost půdy, míru prokořenění rostlin, hrudkovitost půdy, její barvu i vůni, přítomnost živočichů, kořínků a zbytků rostlin.

Podívejte se na instruktážní video, které vás provede zkouškou krok za krokem.

Kdo a z jakého titulu hospodaří na mé půdě?

Zemědělské pozemky jako pole, sady, pastviny, vinice a rybníky se propachtovávají. Pacht je laicky řečeno pronájem věci, kterou její vlastník (propachtovatel) přenechává nájemci (pachtýři) k dočasnému užívání a požívání, za což mu platí nájem (pacht).

Pacht se znovuobjevil v novém občanském zákoníku a od 1. 1. 2014 se tak v případě nového nájemního vztahu k půdě uzavírá pachtovní smlouva. Na rozdíl od nájmu má pachtýř právo věc nejen užívat (pěstovat plodiny), ale i požívat její plody nebo jiné užitky (sklízet úrodu), což je podstatou hospodaření na zemědělských a lesních pozemcích. Pokud jste uzavřeli smlouvu o nájmu zemědělského pozemku do konce roku 2013, tedy před účinností nového občanského zákoníku, je i nadále platná.

Výběru pachtýře věnujte velkou pozornost. Pachtýř bude na vašich pozemcích většinou hospodařit dlouhodobě. Měl by mít vaši důvěru, respektovat domluvené podmínky a řádně pečovat o váš majetek.

Je běžné, že vám zemědělec pošle vlastní návrh pachtovní smlouvy, který pro vás nemusí být výhodný. Dejte si při podpisu takové smlouvy pozor! Poradíme vám, jak smlouvu nastavit férově.

Mám uzavřenou pachtovní smlouvu

Máte uzavřenou pachtovní smlouvu? Najděte ji a důkladně si ji přečtěte.

Pokud ji nemůžete najít, obraťte se na svého pachtýře a požádejte ho o kopii. Může se stát, že vám ji pachtýř odmítne dát. To je varovná kontrolka pro vás, že je čas na změnu.

Zjistit, zda oprávněně a na základě jaké smlouvy na vaší půdě hospodaří, můžete pak složitěji prostřednictvím Státního zemědělského a intervenčního fondu (dále jen “fond”). Obraťte se na kterékoliv regionální pracoviště fondu na Oddělení příjmu žádostí a LPIS a podejte podnět k zahájení řízení o aktualizaci evidence půdy. Uveďte pozemky, u kterých nevíte, zda je uživatel obhospodařuje oprávněně. Fond zahájí správní řízení, v němž vyzve uživatele vašeho pozemku k vyjádření a doložení právního titulu, na základě kterého půdu užívá (typicky smlouva). Fond následně rozhodne, zda provede změnu v evidenci půdy, či nikoli. O svém rozhodnutí vás písemně informuje. Podstatné však je, že můžete jak v průběhu řízení, tak po vydání rozhodnutí nahlédnout do spisu a podívat se na uživatelem předloženou smlouvu, případně si pořídit její kopii.

Prověřím smluvní podmínky

Chci upravit smluvní podmínky

Chci ukončit smluvní vztah

Nemám uzavřenou smlouvu, ale někdo na půdě hospodaří

Možná zjistíte, že na vašich pozemcích někdo hospodaří bez uzavřené smlouvy nebo bez jiného důvodu opravňujícího ho k užívání pozemku, a neplatí vám pachtovné.

Jako vlastník pozemku jste oprávněni žádat od uživatele vydání tzv. bezdůvodného obohacení. Jeho výše by měla odpovídat obvyklému pachtovnému za pacht obdobného pozemku. Kontaktujte uživatele vašeho pozemku a vyzvěte ho k úhradě bezdůvodného obohacení za dosavadní užívání pozemku. Případně i k podpisu pachtovní smlouvy, pokud chcete, aby na vašem pozemku nadále hospodařil.

Nevíte-li, kdo pozemky užívá, podívejte se do veřejného registru půdy (LPIS), kdo hospodaří na okolních pozemcích a s velkou pravděpodobností tedy i na vašem. V mapě si vyhledejte váš pozemek (dle parcelního čísla, listu vlastnictví, obce nebo katastrálního území). Když přejedete kurzorem přes jednotlivé vyznačené půdní bloky, zobrazí se Vám jméno uživatele (zemědělce). Po kliknutí se vpravo dole zobrazí jeho jméno a způsob hospodaření (ekologický / konvenční zemědělec) a po rozkliknutí jeho jména i kontaktní adresa.

Právo na vydání bezdůvodného obohacení se promlčuje ve lhůtě 3 let ode dne, kdy jste se dozvěděli, že došlo k bezdůvodnému obohacení, a kdo se na váš úkor obohatil. Pokud s výzvou k úhradě neuspějete, zvažte podání žaloby na vydání bezdůvodného obohacení, případně uložení povinnosti zdržet se užívání pozemku, pokud na něm i nadále hospodaří bez vašeho souhlasu. Další postup vám doporučujeme konzultovat s advokátem či advokátkou.

Chci uzavřít novou pachtovní smlouvu

Pracujeme na ní. Necháte-li nám e-mail, dáme vám vědět hned, jak bude hotová.

Dostupnost pozemku?

Volná a dostupná krajina je důležitá nejen pro zvířata hledající si potravu a úkryt, ale i pro vlastníky půdy. Dostat se na své pole může být leckdy oříšek. Stojíte na kraji lánu, váš pozemek je někde uprostřed a historická polní cesta je rozoraná? To je bohužel běžný obrázek z české krajiny.

Nedostupnost pozemků a nedostatečná průchodnost krajiny způsobená rozoráním bezpočtu polních cest znemožňuje vlastníkům pozemky řádně užívat. Současně snižuje jejich hodnotu. Vlastník je pak nucen propachtovat pole tomu pachtýři, který má zajištěn přístup přes okolní pozemky, aniž by podmínky pachtu byly pro vlastníka výhodné.

K pozemku nevede cesta

Nemáte se jak dostat ke svému pozemku? Nebudeme vám tvrdit, že existuje jednoduché řešení. Připravte se na delší, mnohdy náročný proces, který ovšem s ohledem na hodnotu vaší půdy a možnosti ji správně obhospodařovat stojí za to podstoupit. Nabízí se jedna z následujících možností.

Pozemkové úpravy
V pozemkových úpravách dochází k uspořádání, scelení, nebo naopak dělení pozemků různých vlastníků půdy tak, aby vznikly vhodné podmínky pro hospodaření a současně byla zajištěna ochrana okolní přírody. Součástí pozemkových úprav je i plán společných zařízení, do něhož patří i účelové komunikace se všemi doprovodnými stavbami jako jsou propustky, mosty, brody nebo železniční přejezdy.

Pozemkový úřad je povinen zahájit pozemkové úpravy, pokud se pro to vysloví vlastníci nadpoloviční výměry zemědělské půdy v dotčeném katastrálním území. Pokuste se přesvědčit vlastníky ostatních pozemků včetně obce a podejte společnou žádost o provedení pozemkových úprav v dané lokalitě.

Po provedení pozemkových úprav se postupně realizují jednotlivá společná zařízení (staví se cesty, protierozní a protipovodňová opatření apod.). Je pochopitelné, že okamžitá výstavba všech není s ohledem na finanční limity možná. Bohužel se tak stává, že některé pozemky nejsou přístupné ani mnoho let po pozemkových úpravách, přestože cesta byla schválena v plánu společných zařízení a v katastru je vyznačena. Fakticky však neexistuje. Problémem se zabýval ombudsman a dovodil, že na přednostní stavbu cesty neexistuje právní nárok. Avšak polní cestu, která byla schválena jako společné zařízení v pozemkové úpravě, je možné používat k chůzi a jízdě před její výstavbou.

Výprosa 
Vlastník pozemku přenechává z dobré vůle a bez nároku na protihodnotu celý pozemek nebo jeho část k užívání konkrétní osobě. Jedná se o jakousi sousedskou laskavost, která vlastníka pozemku užívaného jako přístupová cesta k ničemu nezavazuje a může výprosu kdykoliv odvolat. Výhodou je bezplatné užívání pozemku jako přístupu na váš pozemek. Nevýhodou je nejistota takového ujednání.

Služebnost   
Při zřízení služebnosti vlastník souhlasí, že jeho pozemek bude sloužit i někomu jinému jako přístup k jeho nemovitosti. V takovém případě rozlišujeme služebnosti:

  • stezky - po stezce můžete chodit, nikoliv na ni vjíždět motorovými prostředky
  • průhonu - umožňuje hnát přes služebný pozemek zvířata a vjezd nemotorových prostředků
  • cesty - umožňuje vjezd a jízdu motorových prostředků, stejně jako chůzi, ale nikoliv hnaní zvířat
Služebnosti se zřizují smlouvou, ve které si stanovíte i její podmínky. Ten, komu slouží, za jejich zřízení většinou musí zaplatit. Nezapomeňte na zapsání služebnosti do katastru nemovitostí.

Právo nezbytné cesty  
Pokud se s vlastníkem pozemku, přes který byste se potřebovali dostat, nedohodnete (na výprose, služebnosti, prodeji části pozemku apod.) a současně platí, že váš pozemek není spojen s žádnou veřejnou komunikací, můžete požádat soud o zřízení nezbytné cesty. Pozor i nezbytná cesta je zřízena za úplatu.

K pozemku vede cesta

K pozemku vede cesta. Ale nevíte, jestli je veřejná nebo soukromá, a zda ji můžete používat?

Veřejné cesty jsou komunikace, které může používat kdokoliv.
V případě polních cest jsou to nejčastěji veřejně přístupné účelové komunikace. Na rozdíl od ostatních veřejných cest jako jsou dálnice, silnice a místní komunikace vznikají veřejně přístupné účelové komunikace živelně. Tedy tak, že se po nich chodí nebo jezdí, aniž by tomu vlastník pozemku bránil. K jejich vzniku není třeba rozhodnutí úřadu. Mohou být na obecních i soukromých pozemcích. Mohou to být nezpevněné pěšiny, ale i zpevněné cesty, které může používat kdokoliv k obvyklým dopravním účelům a jejich vlastníci takovému užívání nemohou bránit.
Veřejně přístupná účelová komunikace musí splňovat 4 definiční znaky:

  • je stálá a patrná v terénu
  • dopravně spojuje různé nemovitosti
  • alespoň pro jednu nemovitost je jedinou přístupovou cestou
  • vlastník souhlasí s obecným užíváním cesty, tj. cestu může užívat veřejnost

V případě sporů týkajících se veřejně přístupné účelové komunikace se více dozvíte zde

K vašemu pozemku vede soukromá cesta. Domluvte se s vlastníkem cesty na podmínkách jejího užívání (výprosou, smlouvou, zřízením služebnosti cesty). Nedohodnete-li se, můžete se obrátit na soud s žalobou na zřízení nezbytné cesty. Soud ji povolí, pokud k vašemu pozemku nevede veřejná cesta a dohoda s majitelem pozemku nebyla možná. Podání žaloby konzultujte s advokátem či advokátkou.

Chci hospodařit sám

Ať už budete pěstovat polní plodiny, zeleninu nebo ovoce, předpokládá se, že víte jak na to. Pokud jste úplní začátečníci, cenné informace můžete získat u oborových organizací a na webu www.ziva-puda.cz.

Chcete začít na své půdě hospodařit jako zemědělec a pobírat zemědělské dotace na údržbu pozemku? Vyřiďte si osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele. Jak postupovat se dozvíte například zde nebo zde. Tento postup se vám vzhledem k administrativní náročnosti a správním poplatkům vyplatí, pokud plánujete hospodařit na větších pozemcích.

Pokud chcete začít hospodařit na menší výměře bez zemědělských dotací, nepotřebujete k tomu žádné povolení či registraci. I když nebudete oficiálně registrovaný zemědělec, musíte dodržovat všechny zákonné postupy týkající se zemědělství, včetně dodržování správné zemědělské praxe nebo skladování či aplikaci přípravků na ochranu rostlin.

Plánujete chov hospodářských zvířat? Nezapomeňte na jejich povinnou registraci, u některých druhů zvířat je tato povinnost stanovena již od 1 kusu.

Ať už budete pěstovat polní plodiny, zeleninu nebo ovoce, předpokládá se, že víte jak na to. Pokud jste úplní začátečníci, cenné informace můžete získat u oborových organizací.

Hledám nového pachtýře

Nechcete nebo si netroufáte hospodařit sami, ale nejste spokojeni s přístupem zemědělce, který hospodaří na vaší půdě? Můžete si najít nového.

Nejjednodušší cestou je zaregistrovat se do databáze na webu Živá půda. Jakmile v databázi najdeme vhodnou shodu pro vaši poptávku, ozveme se vám.


Nebo to můžete vzít do vlastních rukou. Všechny zemědělce z blízkého okolí snadno naleznete ve veřejném registru půdy tzv. LPIS, ve kterém musí být uveden každý zemědělec, který žádá o zemědělské dotace.

V mapě si vyhledejte váš pozemek (dle parcelního čísla, listu vlastnictví, obce nebo katastrálního území). Když přejedete kurzorem přes jednotlivé vyznačené půdní bloky, zobrazí se Vám jméno uživatele (zemědělce). Po kliknutí se vpravo dole zobrazí jeho jméno a způsob hospodaření (ekologický / konvenční zemědělec) a po rozkliknutí jeho jména i kontaktní adresa. Tak zjistíte, kdo ve vašem okolí hospodaří a můžete ho oslovit.

Nechci hospodařit, ale vytvořit něco smysluplného

Někdy i zdánlivě bezcenný pozemek může být velmi důležitý z hlediska ochrany přírody (např. malá loučka, palouček, polní mokřad a jiné pozemky).

O tom, jaké máte možnosti, se dočtete na webu Živá půda v sekci Opatření pro půdu, kde získáte i informace o možnostech financování takových prvků.

Nechcete na vaší půdě hospodařit ani ji propachtovat, ale vytvořit na ní něco smysluplného, co pomůže okolní krajině?

Podmáčené pozemky jsou vhodné pro mokřady nebo tůňky, které zadrží mnohem víc vody v krajině. Pozemky uprostřed velkých lánů můžete proměnit na zatravněnou protierozní mez osazenou stromy a keři. Nebo můžete pozemek osít jetelem a trávou, které pomohou obnovit kvalitu půdy, nabídnou domov a potravu hmyzu, ptákům i savcům.

Soulad vašeho záměru s územním plánem je vždy vhodné konzultovat s orgánem územního plánování, který najdete na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Zda je záměr přínosný pro váš pozemek a okolní krajinu můžete zkonzultovat s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR
 

Dotace a granty

Největší bohatství máme doslova pod nohama

Sami to nezvládnete, ale chcete, aby na vaší půdě vzniklo něco přínosného pro krajinu a přírodu?

V rámci projektu Živá půda poskytujeme poradenství pro vlastníky půdy i zemědělce. Napište na poradna@ziva-puda.cz a společně vymyslíme, jak co nejlépe využít vás kus půdy.

 

Veganské a bez lepku🍪! Naše cookies vám neškodí.
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.
Nastavení