Projekt s podporou programu INTERREG V-A Rakousko-Česko

KULTURA A PŘÍRODA NA ZELENÉM PÁSU / KULTUR UND NATUR AM GRÜNEN BAND

Projekt s podporou programu INTERREG V-A Rakousko-Česko


Interreg.jpg

ZÁKLADNÍ ÚDAJE  

POPIS PROJEKTU
 
HLAVNÍ AKTIVITY NADACE PARTNERSTVÍ

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI
 

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PROJEKTU

Registrační číslo ATCZ74 
Název: Kultura a příroda na Zeleném pásu / Kultur und Natur am Grünen Band
Prioritní osa: Životní prostředí a zdroje
Specifický cíl: 2a/ Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví
Lead partner: Weinviertel Tourismus GmbH, Poysdorf, Rakousko

SEZNAM VŠECH PARTNERŮ: 
1 – Weinviertel Tourismus GmbH, WEV ÖSTERREICH
2 – Destination Waldviertel GmbH, WAV ÖSTERREICH
3 - Jihomoravský kraj JMK ČR 4 – Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava, z.s.p.o. CCRJM ČR
5 – Nadace Partnerství NP ČR
6 – Vysočina Tourism, příspěvková organizace VT ČR
7 – Jihočeská centrála cestovního ruchu, ČR

Začátek projektu: 1.10.2016
Konec projektu: 30.9.2019


POPIS PROJEKTU

Železná opona dělila Evropu přibližně 40 let na východní a západní část. Podél tohoto tehdejšího pohraničního pásma vznikl tzv. Zelený pás. Již několik let vznikají iniciativy zpřístupnit tento Zelený pás prostřednictvím 10.400 km trasy Iron Curtail Trail – Stezky železné opony. Mezi Gmündem/Č. Velenicemi a Hohenau/Mor. Svätým Jánom vede označený úsek EuroVelo 13 o délce 329 km územím Rakouska (regionem Weinviertel a Waldviertel) a ČR (přes kraj Jihočeský, Vysočina a Jihomoravský). Stezka odkrývá biotopy, procházející dřívější uzavřenou zónou, vzniklé díky desetiletí vynuceného klidu a odloučenosti. S výjimkou míst, patřících ke světovému kult. dědictví UNESCO (Lednice či Valtice), není rozmanitost kult. a krajinných pamětihodností a pozoruhodností této oblasti doposud odpovídajícím způsobem odhalena, užívána a uvedena na trh. Propojení a zhodnocení kult. a přír. dědictví společného regionu udržitelným způsobem prostřednictvím cykloturistiky, šetrné k životnímu prostředí, má za cíl přinést zvýšení počtu přenocování v obcích dotčeného regionu o 2% (srov. s 2015). 

Podél jednotl. tras mají být díky Storytellingu (vyprávění příběhů) přiblíženy dějiny evrop. historie, politiky, přírody a kultury. Vytvořením společných systémových propag. aktivit na podporu lokalit kult. a přír. dědictví podél cyklostezky EuroVelo 13 v území společného přeshraničního regionu s využitím potenciálu stezky Železné opony, dojde k oživení, zatraktivnění, rozvoji a dlouhodobému využívání tohoto území, k vytvoření přeshraničního partnerství, pozvolnému zřízení komunikačních a pracovních struktur, podpoře společné regionální identity, zvýšení kvality díky jednot. 

Vzhledem k tomu, že cyklostezka několikrát střídá trasu mezi Rakouskem a ČR a vypráví příběhy stejného regionu, může být návštěvníkům poskytnuta nabídka pouze prostřednictvím přeshraniční spolupráce. Z toho důvodu bude prováděno spol. plánování a realizace zamýšlených kroků trojjazyčně. Společně bude realizována podstatná část market. nákladů v rámci společně financovaných opatření. Navíc mezi partnery existuje souhlas v rámci do budoucna zamýšlených kroků a také stran otázky připojení jednotlivých úseků. Přeshraniční Storytelling bude v AT a ČR jako komunikační metoda použit vůbec poprvé. Prostřednictvím emocionalizování nabídky vznikne výhradní postavení produktu na trhu. Při navigaci/komunikaci budou nasazeny nejmodernější prostředky digitálních technologií.


HLAVNÍ AKTIVITY NADACE PARTNERSTVÍ

A.T2.1                                09/2017 - 09/2019

Zlepšení kvality služeb a infrastruktury pro cyklisty v dotčeném území
Zvýšení kvality poskytovaných služeb
Cílem aktivity je zlepšení kvality služeb pro cyklisty – zvýšení kompetence poskytovatelů služeb pro segment cykloturistů v projektovém území. Vedle kvality infrastruktury a marketingu, je klíčovým prvkem také kvalita služeb. Cílová skupina cykloturistů má na komplexnost služeb, zejména v ubytovacích zařízeních specifické nároky. Ve všech dotčených regionech existují certifikační systémy, které hodnotí právě vybavenost turistických služeb a turistických cílů z hlediska uspokojování potřeb cykloturistů. Aktivita obsahuje: odborné semináře s exkurzí pro zařízení, která se již profilují nebo chtějí profilovat pro cyklisty. Exkurze bude po dobrých příkladech v regionu. Výstup bude zajištěn externím dodavatele na základě výběrového řízení. Koordinaci zajišťují odborní pracovníci, zaměstnanci partnera PP5.


A.T2.1.2                             09/2017

Nadace Partnerství zorganizuje jednodenní přednáškový seminář pro 30 účastníků a jednodenní exkurzi – návštěvy zařízení s již fungující certifikací pro 30 účastníků.
Jednodenní přednáškový seminář pro 30 účastníků s prezentacemi na téma: 1. cíle projektu, fungování sítě EuroVelo, stav cykloturistiky v Evropě a v regionu; 2. Pravidla certifikačních systémů Bett und Bike v Evropě, Radfreundliche Betriebe v Rakousku a Cyklisté vítáni v Česku. Jednodenní exkurze s návštěvami certifikovaných zařízení v regionu Jižní Morava, Dolní Rakousko. U obou akcí jsou náklady: organizace, nájem, tvorba informačních materiálů, občerstvení, doprava, honoráře, publicita. Realizaci výstupu zajišťují odborní pracovníci, zaměstnanci partnera PP5.  


A.T2.2                                10/2016 – 9/2019

Monitoring návštěvnosti stezek – sběr a prezentace kvantitativních a kvalitativních dat o návštěvnosti vybraných destinací v řešeném území Zeleného pásu, se zahrnutím lokalit přírodních a kulturních památek.
Realizovaný kvantitativní monitoring užívání stezek v koridoru Zeleného pásu, celkem ve 12 profilech v dotčeném území.
Monitoring návštěvnosti zahrnuje tři dílčí aktivity:
1) Kvantitativní monitoring na 12 profilech koridoru Zeleného pásu a přístupových trasách na české i rakouské straně. Sběr dat bude prováděn po dobu realizace i udržitelnosti projektu. 
2) Kvalitativní monitoring – dotazníkové šetření v sezóně 2017 a 2019 metodou přímého i nepřímého dotazování uživatelů stezek (cílové skupiny, délka pobytu, počet přenocování apod.). 
3) Prezentace výsledků kvantitativního i kvalitativního monitoringu formou ročních zpráv a webové aplikace přístupné přes web projektu a stránky partnerů. Aplikace zobrazí data o návštěvnosti každého měřeného profilu a jejich vývoj v čase.
 

A.T2.2.1 Realizovaný kvantitativní monitoring užívání stezek v koridoru Zeleného pásu, celkem ve 12 profilech v dotčeném území. 09/2019

Cílem je uvést do provozu a zajistit funkčnost celkem 12 ks sčítačů pro měření návštěvnosti lokalit v ČR i Rakousku, vytipovaných partnery projektu. Zahrnuje instalaci 4ks nových sčítačů (2 ks Nadace Partnerství, 2 ks Jihočeská centrála cestovního ruchu) a reinstalaci 8 ks sčítačů, poskytnutých partnerem projektu – Jihomoravským krajem, včetně výměny baterií, tepelných čidel a aktualizace firmware. Průběžná kontrola funkčnosti a provedení potřebného servisu (1x za 2-3 měsíce), vč. odečtů dat ze sčítačů. Na všech 12 lokalitách bude provedeno manuální kalibrační sčítání v prvním roce po instalaci po dobu min. 16 h. - stanovení kalibračního koeficientu. Výstup bude zajištěn externím dodavatele na základě výběrového řízení. Koordinaci zajišťují odborní pracovníci, zaměstnanci partnera PP5.


A.T2.2.2 Realizovaný kvalitativní monitoring návštěvnosti - Provedené dotazníkové šetření v letech 2017 a 2019  09/2019

Dotazníkový průzkum se zaměří na hlavní charakteristiky návštěvnosti, tj. cílové skupiny, motivaci, délku pobytu, počet přenocování apod. Bude probíhat v  turistických sezónách 2017 a 2019 v blízkosti 12 lokalit kvantitativního monitoringu (12 lokalit, min. 100 respondentů/1 lokalitu, tj. min. 1200 respondentů v roce 2017 a poté 2019). Průzkum bude probíhat formou přímého i nepřímého dotazování a zahrnuje sestavení dotazníku, projednání s partnery, proškolení tazatelů a provedení sběru dat, statistické zpracování dat a interpretaci získaných údajů. Výsledky dotazníkového šetření budou součástí roční zprávy a budou zpracovány i ve webové aplikaci. Výstup bude zajištěn externím dodavatele na základě výběrového řízení. Koordinaci zajišťují odborní pracovníci, zaměstnanci partnera PP5.


A.T2.2.3 Realizovaná prezentace výsledků kvantitativního a kvalitativního monitoringu návštěvnosti - Vytvořená a pravidelné aktualizování webové aplikace 09/2019

Pro zveřejnění výsledků kvantitativního a kvalitativního monitoringu návštěvnosti bude vytvořena webová aplikace, přístupná přes web projektu a weby partnerů. 
Tato aplikace a podkladová data budou pravidelně aktualizovány v souvislosti s odečtem a zpracováním dat.  Výstup bude zajištěn externím dodavatelem na základě výběrového řízení. Koordinaci zajišťují odborní pracovníci, zaměstnanci partnera PP5.
 

A.T2.2.4 Realizovaná prezentace výsledků kvantitativního a kvalitativního monitoringu návštěvnosti - Zpracované roční analytické zprávy 09/2019

Výsledky monitoringu návštěvnosti budou současně zpracovány do podoby roční analytické zprávy. V ní budou vyhodnoceny dlouhodobé trendy, návštěvnost v čase (měsíce, dny, hodiny), směr pohybu a struktury návštěvnosti (cyklisté, pěší atd.). Společně s daty za rok 2017 a 2019 budou vyhodnoceny i výsledky kvalitativního dotazníkového šetření, vč. srovnání let 2017 a 2019. Výstup bude zajištěn externím dodavatele na základě výběrového řízení. Koordinaci zajišťují odborní pracovníci, zaměstnanci partnera PP5.
 

Aktivity A.T2.3                            10/2016 09/2019

Vyhodnocení (pasportizace) úrovně infrastruktury a vybavenosti páteřní trasy EuroVelo 13 a hlavních přístupových tras v koridoru Zeleného pásu.
Vyhodnocení (pasportizace) úrovně infrastruktury a vybavenosti páteřní trasy EuroVelo 13 a hlavních přístupových tras v koridoru Zeleného pásu je základním předpokladem pro konkurenceschopnost s jinými trasami v síti EuroVelo. Pasportizace je podle metodiky  EuroVelo, vydané Evropskou cyklistickou federací (ECF). Data budou sloužit především:
- Uživatelům jako přehled o technickém stavu tras
- Regionálním institucím při plánování infrastruktury
- Regionálním marketingovým agenturám pro garanci úrovně technického stavu. 
Pasportizace bude provedena odbornými pracovníky Nadace Partnerství s kvalifikací hodnotitele, udělované ECF.


A.T2.3.1 Mapování a dokumentace vybavenosti 450 km páteřní trasy a hlavních přístupových koridorů (texty, mapy, fotodokumentace).            

Mapování bude zahrnovat: technický stav povrchů, bezpečnost z hlediska křížení s dopravou, sklon, výškový profil trasy, kritická místa, stav směrového značení, stav informačních prvků, pokrytí službami pro cyklisty a další kritéria. Zjištěná data z území budou označena v mapách, popsaná formou textů a tabulek (CZ, D) a zdokumentovaná fotograficky, případně video záznamem.  Mapování bude provedeno na EuroVelo13 z Vyššího Brodu k rakousko-slovenskému přechodu Moravský Sv. Ján. Z přístupových koridorů zejména křižující trasy EuroVelo 9, Greenway Praha Vídeň, Cyklistická stezka Brno – Vídeň. Realizaci výstupu zajišťují odborní pracovníci, zaměstnanci partnera PP5. Náklady včetně zápůjček auta.
 

A.T2.3.2 Zpracování protokolu o certifikaci metodikou EuroVelo ECF

Převedení dat zjišťovaných terénním průzkum do formy hodnotícího protokolu EuroVelo, dle metodiky ECF. Z hodnocení vyplyne, které úseky mohou být označeny známkou kvality. Po zjištění kritických míst a nedostatků pak navržení opatření, vedoucí k získání vyššího ocenění. Celkovým cílem je zpracování podkladu, pro směřování k nejvyššímu možnému ocenění, které je tak vizitkou technického stavu a vybavenosti stezky. Vysoce hodnocené trasy, resp. jejich úseky, jsou preferované cestovními kancelářemi a zejména samotnými uživateli. Realizaci výstupu zajišťují odborní pracovníci, zaměstnanci partnera PP5.
 

A.T2.4                                 09/2018 – 09/2019

Navržení produktů s ohledem na  cílové skupiny, délku pobytu, etapizaci a zdrojová města (výchozí a nástupní místa).
Cílem aktivity je navrhnout optimální trasy jednodenních výletů a etap, které je možné kombinovat do delších pobytů. Cílové skupiny: dálkový cyklista, rekreační cyklista, mountain biker, rodina s dětmi, in-line bruslař, pěšák. Hlavní kritéria: vhodný povrch, náročnost, vybavenost službami. Koncové body výletů budou uvádět kategorii ubytování. Trasy budou respektovat nástupní místa (vlak, silnice) a uzlové body, kde je možné změnit způsob aktivity (kolo a in-line, pěší a cyklo). Pro EV13 bude navrženo 5-7 etap. Dále  budou 4 pro cyklisty, 2 pro in-line brusle a 4 pro pěší. V koridoru +10 km od páteře Zeleného pásu budou ve spolupráci s partnery navrženy i krátké okruhy k zajímavostem.  


A.T2.4.1

Návrh min. 15 produktů pro jednotlivé cílové skupiny na páteřní trase EV13 a širším koridoru Zeleného pásu

Každý z navržených produktů bude obsahovat informace, určené pro cílové skupiny, cestovní kanceláře, které mají zájem vytvářet nabídkové produkty a regionální kulturní a turistické instituce, které dané území propagují.  Etapizace trasy EV 13 bude dle možností modulová, s místy pro přenocování po 25 nebo 50 km, což umožní variabilní etapy 25, 50, 75 nebo 100 km. Každý z produktů bude obsahovat:
- Nástupní a koncové body s popisem dostupných služeb 
- Návrh optimální trasy dle povrchů a náročnosti
- Turistické cíle
- Pokud jde o uzlové body, pak možnosti změny aktivit (cyklo/in-line/pěší)  
Realizaci výstupu zajišťují odborní pracovníci, zaměstnanci partnera PP5.
 

INVESTICE

K dosažení cílů a výsledků projektu je pro partnery nezbytné získat podrobné údaje o návštěvnosti a to v průběhu samotného projektu i po jeho ukončení. Pro tento účel je navrženo použití 12 sčítacích zařízení, jejichž výstupy bude možno průběžně vyhodnocovat, poskytovat všem partnerům a využívat při průběžných zprávách. Získané údaje budou vyhodnoceny společně s kvalitativním monitoringem a umožní srovnávat návštěvnost jednotlivých úseků a atraktivit na trase a sezónní vliv na návštěvnost. Kompletní data též umožní zpracovat ekonomické vyhodnocení přínosu cyklostezky vedoucí územím Zeleného pásu. Přínos pro partnery a instituce v oblasti cestovního ruchu spočívá v tom, že se jedná o první zpracování podobných dat v rámci přeshraničního území. Průběžný sběr umožní sledování podrobných dat a tím i dopad marketingových aktivit projektu v jeho průběhu i po jeho skončení. Získané zkušenosti budou využity při vytváření marketingových strategií za účelem zvýšení počtu přenocování v regionu.
Sčítače budou rozmístěny na území obou států, přednostně na hraničních přechodech. Sběrná data budou sloužit jak pro potřeby české, tak také rakouské strany. Dva sčítače, pořízené partnerem JCCR, budou umístěny v regionu Jižní Čechy a Waldviertel,  zbylých 10 pokryje hraniční prostor regionů Weinviertel, Jižní Morava, Vysočina.
Rizika spojená s investicemi: Rizikem spojeným s investicí je případné odcizení nebo poškození zařízení. Sčítače budou instalovány tak, aby splňovaly podmínky pro pojištění. Pojištění bude sjednáno po dobu projektu a jeho udržitelnosti, náklady na pojištění jsou zahrnuty do investice.

Investiční dokumentace: K umístění investice "Sčítací zařízení" není zapotřebí stavební povolení ani jiná technická dokumentace. O umístění zařízení budou informování správci komunikací, území a příslušné obce.
Vlastnická práva: Investice se nedotýká vlastnických práv k pozemkům, na kterých budou mobilní zařízení instalována. Vlastnická práva získají pořízením investice partneři projektu Nadace Partnerství (2 ks) a JCCCR (2 ks). Partneři pořídí sčítače jako společnou investici formou společného výběrového řízení, vyhlášeného Nadací Partnerství. Jako vlastníci těchto zařízení zabezpečí provoz, údržbu a případné opravy po dobu celého projektu a po dobu jeho udržitelnosti. Plánována je pravidelná kontrola technického stavu zařízení v terénu.
Hlavní výstupy: Nákup sčítacích zařízení není hlavním výstupem projektu. Potřebné údaje jsou uvedeny pod aktivitou "Monitoring" v pracovním balíčku T2 Řízení kvality služeb a infrastruktury.

 
A.I1.1 Nákup sčítacího zařízení

Dodávka 4 ks sčítačů -  automatických  elektronických zařízení pro kontinuální monitoring a vyhodnocení návštěvnosti, vliv sezónnosti a dopadů marketingových aktivit projektu. Data jsou nezbytná také pro vyhodnocení efektivity projektu a jeho ekonomických přínosů. Sčítací zařízení budou pořizovat data v lokalitách, vázaných na přírodní a kulturní památky v koridoru Zeleného pásu. Pořizovaná data budou rozlišovat cyklisty a pěší a směr jejich pohybu. Data budou zaznamenávána min. v intervalu 1 hodiny. Data budou sloužit jako kvantitativní vstup pro komplexní monitoring návštěvnosti, zahrnující také kvalitativní dotazníkový průzkum. Partneři pořídí sčítače prostřednictvím společné investice, na kterou bude Nadací Partnerství vypsáno veřejné výběrové řízení.
 

A.I1.1.1 4 ks dodaných sčítačů

Dodávka 4 ks sčítačů -  automatických  elektronických zařízení pro kontinuální monitoring a vyhodnocení návštěvnosti, vliv sezónnosti a dopadů marketingových aktivit projektu. Data jsou nezbytná také pro vyhodnocení efektivity projektu a jeho ekonomických přínosů. Sčítací zařízení budou pořizovat data v lokalitách, vázaných na přírodní a kulturní památky v koridoru Zeleného pásu. Pořizovaná data budou rozlišovat cyklisty a pěší a směr jejich pohybu. Data budou zaznamenávána min. v intervalu 1 hodiny. Data budou sloužit jako kvantitativní vstup pro komplexní monitoring návštěvnosti, zahrnující také kvalitativní dotazníkový průzkum. Partneři pořídí sčítače prostřednictvím společné investice, na kterou bude Nadací Partnerství vypsáno veřejné výběrové řízení.