Souhrnné údaje

předkladatel
Město Mšeno, nám. Míru 1, 27735 Mšeno
http://www.mseno.eu
termín realizace akce
11/2013 - 11/2014
náklady na realizaci
cca 24 000 000 Kč
způsob financování
  • ROP Střední Čechy
  • Středočeský kraj
  • město Mšeno
  • SFDI
  • SFŽP
kontaktní osoba
Ing. Martin Mach , starosta , tel. 315 693 121
starosta@mestomseno.cz  
autor projektu
Atelier projektování inženýrských staveb s. r. o. (Projektová dokumentace) a Ing. arch. Marek Prchal, Ing. Markéta Pešičková, Ing. Jitka Trevisan (Architektonická studie)
zhotovitel díla
SILMEX s.r.o. / Město Mšeno a Středočeský kraj
soutěžní ročník
kategorie
2015
liniová řešení


Původní stav

Analýzou původního stavu Boleslavské ulice bylo zjištěno, že prostor komunikace byl velmi neúčelně využit. Původní asfaltová vozovka byla lemována oboustranně nezpevněným prašným pásem, místy zpevněným zbytky původní kamenné dlažby, který byl pouze částečně využíván k parkování, a to pouze po jedné straně vozovky. Následkem tohoto řešení byly úzké chodníky, absence prvků zeleně, mobiliáře a celkový neuspokojivý estetický dojem hlavní páteřní městské komunikace. V nevyhovujícím stavu bylo rovněž stávající odvodnění vozovky (částečně ústící na soukromé pozemky), veřejné osvětlení a vodovod. Zcela nevyhovující byla bezpečnostní situace před budovou základní školy. Chyběla zde autobusová zastávka ve směru od Mladé Boleslavi a stávající řešení přechodů přes komunikaci bylo pro děti nebezpečné. Výsledky provedené analýzy tedy byly důvodem k realizaci zahájení změn, díky kterým mělo dojít k zvýšení bezpečnosti, optimalizaci prostorového uspořádání ulice a zlepšení výtvarné úrovně životního prostředí ulice. (Zdroj: Mšeno - studie rekonstrukce Boleslavské ulice, Ing. arch. Marek Prchal)


Realizované změny/aktivity/opatření

V rámci akce "II/259 Mšeno - průtah, ulice Boleslavská" došlo k úpravě prostorového uspořádání ulice. Díky této optimalizaci byl rozšířen frekventovanější chodník na jižní straně ulice a došlo k úpravě šířky komunikace (vozovky) do dvou jízdních pruhů na cca 6,5 m. Původní komunikace včetně podloží byla odtěžena. Nově bylo založeno nové podloží vozovky pro dopravní zatížení III (podklad z kameniva zpevněného cementem, asfaltový beton a dvě vrstvy živice). Komunikace byla viditelně pomocí obrubníků oddělena od ploch chodníků, vjezdů a prvků veřejné zeleně, což v původním stavu ulice nebylo patrné. Zvýšen byl počet přechodů pro chodce ze současných tří na šest. Nové přechody byly v rámci zvýšení bezpečnosti chodců vybaveny výstražnými LED blikači zabudovanými do vozovky. Obrubníky všech chodníků byly provedeny tak, aby umožnily jejich bezbariérové užívání. Chodníky byly provedeny ze zámkové dlažby a nově doplněny o bezpečnostní prvky pro nevidomé - varovné a signální pásy z hmatové dlažby. Prostor před budovou základní školy byl upraven tak, aby byla zvýšena bezpečnost pohybu dětí. Nově zde byla umístěna oboustranná zastávka autobusu. Autobusy stojící v zastávce blokují průjezd vozidel v daném jízdním pruhu, přecházející jsou navíc chráněni středovým ostrůvkem. Podstatné je také snížení rychlosti vozidel přijíždějících od Mladé Boleslavi pomocí světelné signalizace - radarového zařízení se semaforem, které umožní průjezd pouze při dodržení povolené rychlosti. Podél chodníku před školou byl doplněn živý plot, který omezil možnost přecházení v nežádoucích místech mimo přechody. Živý plot z ptačího zobu byl doplněn výsadbou krátkého stromořadí. V rámci celé ulice došlo k výsadbě alejových stromů a prostor parteru byl dovybaven novým mobiliářem - lavičkami a odpadkovými koši. Bylo komplexně rekonstruováno veřejné osvětlení dle platných norem a zatřídění komunikace, včetně přisvícení klíčového přechodu před školou. (Zdroj: Mšeno - studie rekonstrukce Boleslavské ulice, Ing. arch. Marek Prchal)


Hlavní přínosy

V rámci propojení architektonické studie a projektové dokumentace došlo k tomu, že realizací rekonstrukce Boleslavské ulice bylo dosaženo celkového zvýšení bezpečnosti a komfortu chodců, optimalizace prostorového uspořádání ulice - komunikace, doplnění parteru o prvky zeleně a městského mobiliáře a zvýšení bezpečnosti v prostoru před základní školou. Vznikla páteřní bezbariérová pěší trasa vedoucí od vlakového nádraží do středu města v celé délce s novým kvalitním osvětlením s designovými svítidly (LED technologie).

Kompletní přihláška zde.