Souhrnné údaje

předkladatel
Město Krásné Údolí, Krásné Údolí 77, 36401 Toužim
http://krasneudoli.cz
termín realizace akce
2013 - 2015
náklady na realizaci
cca 3,5 mil. Kč
způsob financování
  • SZIF + Karlovarský kraj + vlastní zdroje
kontaktní osoba
Ing. Martin Frank , starosta města , tel. 724 180 369
starosta@krasneudoli.cz  
autor projektu
Ing. Martin Kohout, Klínovecká 998, 363 01 Ostrov
zhotovitel díla
Jiří Chrenák, Toužim a Josef Vojtěchovský, Teplá
soutěžní ročník
kategorie
2015
plošná řešení


Původní stav

Nevyhrazené zpevněné plochy s vyžilým živičným krytem tvořily naprostou většinu malého náměstíčka Krásného Údolí. Zaasfaltování takřka celé návsi bylo kdysi deklarováno jako jednoznačné plus v podobě pronikání města do vesnického prostředí. V prostoru základního dopravního křížení nebylo jasné vymezení koridorů a hranic. Tranzitní i místní doprava plochy chaoticky využívala k parkování a pro sjezd z hlavní komunikace byla používána celá jižní část náměstí. Zejména kamiony a návěsy čekající na nakládku v místní výrobně jogurtů Hollandia značně znepříjemňovaly život občanům. Chodník pro pěší byl realizován pouze v několika fragmentech, vně návsi. V roce 2013 byla dokončena dopravně stavební úprava náměstí - I.etapa (jižní část) a to jak z vlastních prostředků města, tak i za přispění dotace ze SZIF. Z důvodu značných rozpočtovaných financí pro naše malé městečko byla celá stavba další etapy (rekonstrukce severní části náměstí) rozdělena na dva samostatné úseky. V loňském roce (2014) byly provedeny stavební úpravy další části náměstí (severovýchodní kvadrant) - konkrétně parku + okolí prodejny COOP. Pro letošní rok bylo rozhodnuto o dokončení celé stavby a to etapou"Zastávka a okolí". 


Realizované změny/aktivity/opatření

Základní změnou a cílem celé akce bylo zkvalitnění chodníkových ploch (dlažba), přesné vymezení parkování vozidel pro návštěvníky města a řešeného prostoru. A to částečně i ve formě "obytných zón", kdy stávající komunikace se zbudováním vyvýšeného vjezdového prahu byly přetříděny z místní komunikace. Dále došlo k doplnění větví pěších chodníků tak, jak ji vymezily toky pěších tras. Na zcela vhodnější místa byly dle platných norem umístěny autobusové zastávky a tyto prostorově plně vymezeny speciálními obrubníky. Tyto všechny změny jednoznačně přispěly ke zvýšení bezpečnosti pěších i dojíždějících občanů a projíždějících vozidel. Vyžilé asfaltové plochy byly v objemově významných plochách nahrazeny novou zelení doplněnou vhodnými dřevinami. Vše je řešeno bezbariérově. Vybudováním této stavby je dokončena kompletní úprava náměstí a tím i dokončena celá jeho rekonstrukce. Centrum města získává lepší vzhled, přehlednost pro tranzitní dopravu a zásadně dochází ke zlepšení celé bezpečnostní situace v tomto místě a tím i celém městečku.


Hlavní přínosy

  • vymezení hranic a oddělení tranzitní a místní dopravy
  • bezpečnější přechod krajské komunikace
  • značné zvýšení přehlednosti řešeného prostoru
  • jednoznačné určení a stabilizace sjezdů z komunikací
  • zklidnění ostatních ploch jako obytné zóny

Kompletní přihláška zde.