Úvod

Do utváření ŠPM by se měla zapojit celá školní komunita a musí být zohledněny místní podmínky, takže jednotlivé Školní plány mobility se budou místo od místa výrazně lišit. ŠPM se netýkají jen cestování, ale také zlepšování zdraví, rozšiřování vzdělání a boje se sociálním vyloučením. Přispívají k zlepšování kvality života v daném místě.

ŠPM by měl především:

 

 • demonstrovat odhodlání školy věnovat se dopravní bezpečnosti (zejména bezpečnosti nejohroženějších účastníků silničního provozu, tj.chodců a cyklistů), životnímu prostředí a místní komunitě
 • navrhnout konkrétní opatření, která by vedla ke změnám v dopravním chování žáků, učitelů i zaměstnanců školy
 • navrhnout způsob zapojení žáků, rodičů i zaměstnanců školy do problematiky řešení bezpečných cest do školy
 • podporovat integraci výchovy k udržitelné mobilitě do školních osnov (občanská nauka, zeměpis, zdravotní výchova apod.)
 • obsahovat přehled zdrojů financování jednotlivých opatření

Při vytváření ŠPM začněte od malých krůčků a budete překvapeni, jak mnoho se dá udělat v rámci vyučování nebo jiných již existujících aktivit.

 

Užitečnou pomůckou je příručka Školní plán mobility, kterou si můžete stáhnout zde.


Zapojení žáků do školního plánu mobility

Důležitým momentem při utváření ŠPM je spoluúčast žáků. Mějte na zřeteli, že prostřednictvím ŠPM chcete především ovlivnit dopravní návyky mladých lidí. Proto je důležité, aby byli schopni vyjádřit své představy a aby toto jejich mínění bylo vyslechnuto a bráno v úvahu. Protože mladí lidé vykonávají cestu do školy a ze školy každý den, je pravděpodobné, že nejlepší nápady jak povzbudit žáky, aby více chodili pěšky nebo jezdili na kole nebo jak cesty lépe zabezpečit, budou přirozeně pocházet od nich.

 

Žáky je možné zapojovat do projektů i do sledování, jak projekty postupují v rámci vyučování nebo během různých kroužků.

Vytvoření školního plánu mobility

Aby mohl ŠPM začít fungovat, měli byste si založit pracovní skupinu. Tato malá skupina se může skládat z ředitele, rodičů, žáků, členů správní rady, rady školy a zástupce místního úřadu. Nicméně do některých fází projektu bude muset být zapojena celá školní komunita, především do zodpovídání dotazníků. Nejúspěšnější ŠPM jsou ty, jichž se účastní celá škola.
 

Struktura ŠPM

1. Stručná charakteristika školy
 
Obsahuje počty žáků a zaměstnanců, lokalizaci školy, spádové oblasti, jakékoli plány rozvoje a další faktory, které ovlivňují, jak se do školy děti dopravují. Je dobré ukázat, jak ŠPM zapadá do zaměření vaší školy.
 
2. Dotazníky
 
Měli byste znát odpověď na otázku, jak se zaměstnanci a děti dopravují a jak by se do školy chtěli dopravovat.
 
Rychlý průzkum by vám měl poskytnout výsledky, které potřebujete (např. odpovědi na otázky typu „Jak se dopravuješ do školy?“ a „Jak se chceš nejraději dopravovat? “ je možno jednoduchým a rychlým způsobem získat přímo při vyučování). Nicméně můžete každého žáka a rodiče požádat, aby svou odpověď doplnil zdůvodněním, proč volí takový způsob přepravy a ne jiný. Vzorový dotazník naleznete zde.
 
3. Shrnutí problémů se školní dopravou a bezpečností
 
Tento bod by měl určit klíčové problémy pro žáky, rodiče, učitele i zaměstnance. Mohou se týkat dopravních problémů na cestě do školy, důvodů, proč se nechodí do školy pěšky nebo nejezdí na kole, otázky ohledně začátku a konce školního vyučování nebo aktivit po vyučování (vzhledem k dopravě).
 
Většina informací v tomto oddíle bude pocházet z dotazování žáků, rodičů, nebo zaměstnanců. Udejte, jak tyto informace byly získány – například na rodičovské schůzce, nebo během mapování okolí školy, šetřením ve skutečném prostředí, z dopravní studie, bezpečnostního auditu atp.
 
4. Aktivity navrhované spolu s cíli a změnami
 
Vytyčte si cíle založené na výsledcích vašeho dotazování. Cíl popisuje, jakých změn chce vaše škola dosáhnout  pomocí ŠPM. (např.povzbudit udržitelné způsoby dopravy, redukovat cesty autem a parkování aut před školou, zvýšit dopravní bezpečnost apod.)
 
Pro každý takový cíl si stanovte změnu, které chcete v určitém období dosáhnout. Tyto cíle - změny musí být měřitelné, realistické, stanovené pro určité období a spojené s určitým dlouhodobějším cílem jako například:
 
 • zvýšit počet žáků dojíždějících do školy na kole na 12% do určitého doby – rok, měsíc
 • zlepšit přístup do školy pro chodce do určité doby – rok, měsíc

A konečně rozviňte aktivity, které umožní naplnit vaše cíle jako například:
 
 • založte cyklistický klub, který se bude starat o údržbu kol a cyklistický výcvik
 • nalezněte prostor pro úschovu knih a dalších věcí pro ty, kteří chodí do školy pěšky
 • navažte kontakt s dopravním podnikem, aby bylo možné lépe vyhovět požadavkům žáků a zaměstnanců školy pokud jde o čas a trasy hromadné dopravy
 
5. Program realizace
 
Je nezbytně nutné, abyste si pro dosažení plánovaných cílů vytvořili akční plán. Pro každou z aktivit si závazně stanovte:
 
 • počátek a konec klíčových úkolů
 • osobu, která aktivity na škole vede
 • potřebné aktivity jiných organizací včetně místního úřadu a policie
 • finanční a časovou náročnost
 • zdroje financování
 
6. Plány na monitorování a zhodnocení
 
Protože jste ŠPM věnovali tolik cenného času a energie, měli byste se ujistit, že vaše práce vede k požadovaným výsledkům. Možná se ukáže, že některé věci, které jste plánovali, pozbyly na důležitosti, nebo jste jich dosáhli dříve, než jste plánovali. Stanovte si:
 
 • jak a kdy budou změny sledovány
 • jakým způsobem budete o změnách informovat
 • kdy a kdo bude plán vyhodnocovat
 

Finanční zajištění školních plánů mobility

Opatření navržená ve vašem ŠPM, která se týkají změny dopravního prostředí, by měla být financována především z dopravních rozpočtů úřadů, v jejichž majetku se komunikace nacházejí. Ostatní navrhovaná opatření ve vašem ŠPM můžete financovat například z příspěvků/grantů obcí či místního ziskového sektoru nebo z grantů (např. grantový program Na zelenou/Bezpečné cesty do školy).
 

Užitečné materiály ke stažení:

Školní plány mobility (příručka)
Školní plány mobility (prezentace)
Příklad ze zahraničí: školní plán mobility New City Primary School, Londýn
Systém výchovy k mobilitě v Německu (prezentace)
Cesty městy - průvodce udržitelnou dopravou (příručka)
Management mobility (prezentace)