1. Podání žádosti o grant

Před vyplněním žádosti

 • Prostudujte metodiku Bezpečné cesty do školy, sestavte plán vašeho projektu.
 • Seznamte se s příručkou Školní plán mobility (školní plán mobility je jedním z povinných výstupů školního projektu)
 • Určete koordinátora projektu – někoho z učitelů, vychovatelů.
 • Seznamte se s podmínkami pro zapojení do evropské kampaně ZOOM - Děti v pohybu 2015.
 • Kontaktujte další členy pracovní skupiny: policii, starostu (či jiného zástupce vedení obce), Dopravní inspektorát, krajské úředníky, projektanta, žáky, rodiče. Předběžné složení pracovní skupiny (včetně funkcí) uveďte jmenovitě v žádosti.
 • Vyplňte žádost o grant, sestavte harmonogram a rozpočet projektu.


Vyplnění žádosti pomocí webového rozhraní Grantys

 • Zaregistrujte se na http://www.grantys.cz/my/login.php. Vyplňte požadované údaje o Vaší škole (organizaci). Do kolonky „Charakteristika organizace“ uveďte také počet žáků, učitelů, popř.dalších pracovníků Vaší školy. Do kolonky „Charakteristika členů“ uveďte jméno, pracovní zařazení a kvalifikaci (popř. relevantní zkušenosti) osoby, která bude zodpovědná za školní projekt. Po uložení Vám bude na uvedený e-mail zasláno přihlašovací heslo.
 • Pomocí přihlašovacího hesla se znovu přihlaste a na Úvodní stránce v rubrice Lidé vyplňte údaje o osobě zodpovědné za školní projekt.
 • Klikněte na odkaz Podat novou žádost a dále na odkaz grantová výzva Na zelenou 2015. Tím jste zahájili vyplňování grantové žádosti. Rozepsanou žádost si můžete kdykoliv uložit (tlačítkem dole), a zase se k ní vrátit. Grantová žádost je členěna do pěti oddílů, z nichž první čtyři („Základní“, „Aktivity“, „Finance“ a „Charakteristiky“) jsou univerzální a mají stejnou podobu pro různé grantové výzvy. Specifické údaje o projektu vyžadované v rámci grantové výzvy Na zelenou jsou uvedeny v pátém oddíle „Extra“.
 • Kliknete-li na zelený otazník u názvů jednotlivých polí, zobrazí se Vám bližší vysvětlení nebo upřesnění požadovaného obsahu pole. 
 • Žádost odešlete kliknutím na příslušné tlačítko.

Podrobný návod na používání databáze Grantys naleznete zde.

_________________________________________________________________________________________________

 

2. Po přidělení grantu*

*Se všemi následujícími body budete rovněž seznámeni na odborném školení.

Bude-li vaše žádost úspěšná, postupujte následovně.
 
 • Sepište smlouvu s projektantem.
 • Zorganizujte ustavující schůzku pracovní skupiny. Jedním z výstupů schůzky by mělo být stanovení základních cílů školního plánu mobility. V ideálním případě je pracovní skupina složena z těchto členů:
  • zástupce školy (učitel, ředitel nebo jeho zástupce): zodpovídá za realizaci školního projektu
  • zástupce obce: zajišťuje komunikaci mezi školou a městským úřadem, vyjadřuje se k reálnosti navrhovaných opatření
  • zástupce majitele komunikací, obvykle kraje (např.zástupce odboru dopravy, silničního hospodářství, rozvoje, radní pro dopravu, školství, apod.): vyjadřuje se k reálnosti navrhovaných opatření
  • zástupce správce komunikací
  • zástupce rodičů a starších žáků
  • dopravní odborník, projektant: autor budoucí dopravní studie
  • zástupce dopravní policie: vyjadřuje se k reálnosti navrhovaných opatření
 • Zorganizujte informační schůzku pro učitele, jejich spolupráce bude ze začátku klíčová, rozdělte jim úkoly. (v rámci projektu by měli zahrnout do výuky souvislosti dopravy, bezpečnosti a šetrnosti k životnímu prostředí. Tímto tématem je možné se zabývat v mnoha předmětech – v matematice např. slovní úlohy na toto téma, ve VV soutěž o logo projektu, v dějepise a zeměpise vývoj dopravy a její vliv na životní prostředí, v prvouce vycházka po okolí se zaměřením na dopravní značky….)
 • Vyberte termín "týdne aktivit", během něhož na vaší škole proběhne soutěž "O zelené kilometry" (v rámci evropské kampaně ZOOM - děti v pohybu). Týden aktivit by se měl konat v období mezi 7.9. a 30.10.2015. 
 • Informujte veřejnost o získání grantu prostřednictvím prezentace projektu na třídních schůzkách, letáčku pro veřejnost, nástěnek v obci apod.
 • Informace o projektu zveřejněte na webových stránkách školy a obce.
 • Fotografujte průběh celého projektu a fotky posílejte Nadaci Partnerství.
 • Dodržujte pravidla publicity pro projekty podpořené Nadací Partnerství.
 

 

3. Mapování a dotazníkový průzkum

 • Stáhněte si mapu okolí školy, měřítko 1:5000 nebo podrobnější.
 • Ve spolupráci s dětmi vytvořte dotazník (příklad). Distribuujte mapky a dotazníky do tříd. Děti mapky a dotazníky vyplňují doma samostatně nebo s rodiči. Mapování je možné provádět i přímo při vyučování – děti zakreslí cestu, vytipují nebezpečná místa. Učitel čte otázky z dotazníku a děti se hlásí – tím je zajištěna nejvyšší návratnost map a dotazníků, na druhou stranu se o tom nedozvědí rodiče a nespolupracují na vytipování nebezpečných míst. Součástí mapování by mělo být i měření intenzity dopravy v okolí školy. 
 • Každá třída vytvoří svou třídní mapu z map jednotlivců a shrne výsledky dotazníkového šetření. Ve třídách by měla proběhnout debata nad třídní mapou, vycházka po okolí se zaměřením na problematická místa a diskuze nad jejich řešením.
 • Žáci z pracovní skupiny nebo žákovského parlamentu zpracují třídní mapy  a dotazníky do jedné souhrnné školní mapy, která by měla obsahovat nejčastější směry tras dětí do školy, opakující se problémy a nebezpečná místa spolu s konkrétními návrhy na jejich řešení.
 • Výstupy mapování (školní mapu a výsledky dotazníkového šetření) pošlete současně s průběžnou zprávou v el. podobě Nadaci Partnerství. Pokud budete mít mapu papírovou, pošlete ji naskenovanou.
 

4. Předání školní mapy projektantovi

 • Obvolejte pracovní skupinu, domluvte termín a oznamte Nadaci nejpozději 2 týdny předem. Rádi se předávání zúčastníme a snažíme se vám pomáhat například s medializací projektu - potřebujeme tedy termín vědět s dostatečným předstihem. Zajistěte účast místních novinářů a rodičů, případně připravte občerstvení.
 • Prezentaci projektu nacvičte s dětmi, které se účastnily mapování. Představí celý projekt, průběh, výsledky. Při prezentaci dejte dětem co nejvíce prostoru.
 • Zveřejněte zprávu o průběhu projektu na webových stránkách školy a obce.
 • Nezapomeňte uzavřít s projektantem smlouvu (...vzor ke stažení zde), v níž budou specifikovány požadavky na projektovou dokumentaci a termíny jejího vypracování.

 

5. Průběžná zpráva (červen)

Součástí průběžné zprávy (...ke stažení zde) musí být:

 • složení pracovní skupiny
 • popis průběhu projektu
 • harmonogram – s konkrétními daty
 • seznam a popis doprovodných aktivit
 • odkazy na webové stránky, kde je představen projekt
 • tiskové zprávy a články z médií

Jako přílohu připojte školní mapu a výsledky dotazníkového šetření (viz bod 3.Mapování a dotazníkový průzkum).
 

6. Dopravní studie

 • Nad návrhem dopravní studie se znovu sejde pracovní skupina – klíčová je účast investora, odboru dopravy, policie a pokud se úpravy týkají krajských komunikací i zástupců kraje, správce komunikace apod. Smyslem schůzky je, aby finální verze dopravní studie byla akceptována všemi účastníky pracovní skupiny. Z jednání pořiďte zápis, kde budou jednoznačně formulovány návrhy změn v dopravní studii.
 • Pracovní skupina se musí shodnout na finální podobě úprav. Ve studii mohou být různé varianty řešení jednoho místa.
 

7. Soutěž "O zelené stopy"

 • stáhněte si a vytiskněte záznamový arch, v němž budou děti evidovat své cesty do školy během týdne aktivit. Za každou cestu, kterou žák vykoná ekologickým způsobem, tedy pěšky, na kole, koloběžce nebo veřejnou, získává jednu "zelenou stopu".
 • ​zaznamenejte celkové výsledky do souhrnné tabulky
 • zorganizujte další doprovodné aktivity doporučené v rámci kampaně ZOOM - děti v pohybu. Bližší informace naleznete zde.
 

8. Opatření na podporu šetrné mobility

Souhrnnou školní mapu nebezpečných míst a výsledky dotazníkového šetření využijte při sestavení školního plánu mobility, který ovlivní způsob dopravy do školy žáků i zaměstnanců. Tento strategický dokument každý rok aktualizujte.
Rozhodněte, jaké opatření je pro Vaši školu nejužitečnější – mohou to být stojany na kola, reflexní vesty, apod. Snažte se v co největší míře zapojit do realizace rodiče. Školní projekt můžete oživit uspořádáním nejrůznějších doprovodných akcí.
 

9. Předání dopravní studie zástupcům obce

Vlastní akt předání studie uchopte jako malou slavnost. Zajistěte si účast reprezentativního zástupce obce, kterému bude studie předána. Zajistěte účast co největšího množství rodičů, zástupců obce, kraje, novinářů apod. Děti by opět měly říci něco o projektu, projektant potom představí dopravní studii a navrhované úpravy. 

 

10. Závěrečná zpráva

Použijte stejný formulář jako na průběžnou zprávu, který doplníte o aktivity, které proběhly v rámci projektu od konce června. Součástí závěrečné zprávy musí být:

 • složení pracovní skupiny
 • přehled uskutečněných akcí – s konkrétními daty
 • závěrečné vyúčtování (na samostatném formuláři ...ke stažení zde
 • fotografie z jednotlivých fází projektu
 • fotokopie článků v médiích
 • odkazy na webové stránky obce a školy, kde se o projektu píše
 • fotodokumentace realizovaných opatření: např. přístřešek na kola,dětí ve vestách...podle druhu opatření
 • školní plán mobility (jako příloha)
 • dopravní studie (jako příloha)

 

Tipy na doprovodné akce

Soutěž o logo projektu, cyklosoutěže, cyklovýlety, dopravní výchova, souvislost dopravy a životního prostředí, den chůze do školy, hlídání řidičů na přechodech, měření rychlosti – odměňování ukázněných řidičů, měření intenzity dopravy, kampaně: neparkujte před školou, používání cyklistických přileb.....apod.
...více o doprovodných aktivitách


Přehled výstupů školního projektu

 • školní plán mobility (včetně mapy a dopravně nebezpečných či problematických míst v okolí školy a výstupů dotazníkového šetření zaměřeného na dopravní chování žáků)
 • opatření, která škola může realizovat sama (např. stojany, přístřešky na kola, úschovny kol, sprchy, úpravy přístupových cest v okolí školy, organizování dopravních hlídek na přechodu, chodící autobus – „pěšibus“, výstavy, soutěže apod.)
 • dopravně inženýrská studie nebo projektová dokumentace
 • aktivity spojené s evropskou kampaní ZOOM - děti v pohybu (týdenní sbírání „zelených kilometrů“)
 • nastartování nebo posílení spolupráce mezi školou,  obcí a dalšími zainteresovanými subjekty.


Školní projekt (od úvodní schůzky pracovní skupiny po předání dopravní studie) se dá obvykle uskutečnit zhruba za půl roku.

Realizátor je povinen poskytnout veškeré výstupy projektu Nadaci Partnerství, která tím získává právo na jejich zveřejnění.

 

Realizace opatření navržených ve studii

Celý proces, jehož první fází je školní projekt podpořený programem Na zelenou, je úspěšně završen, pokud se podaří realizovat případná dopravně - inženýrská opatření navržená ve studii. Tato realizace je obvykle otázkou delší časové perspektivy (cca 1 - 2 roky) a jejím iniciátorem bývá příslušná municipalita.

 

Možnosti financování dopravně inženýrských opatření

O finanční podporu realizací opatření zaměřených na podporu zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace lze žádat v rámci programu Státního fondu dopravní infrastruktury. 

Příklady dalších možných zdrojů financování naleznete v databázi soutěžních řešení soutěže Cesty městy (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR).
 

Seminář pro příjemce grantu

15.4.2015, Národní institut pro další vzdělávání, Praha
Prezentace ze semináře:
Bezpečné cesty do školy - souhrnné informace o projektu
Školní plány mobility

 

Další užitečné informace:

O programu Na zelenou
Informace pro příjemce grantu