Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Nové Sedlice: jak připravit strategii rozvoje a nepřijít o rozum

Sebelepší strategie vytvořená jednou osvícenou osobou obvykle nefunguje, nemá-li základ v kolektivu, který ji poté bude naplňovat. V Nových Sedlicích to pochopili.

Dotační programy, jejichž úspěch byl podmíněn existencí plánu rozvoje, byly až donedávna tím důvodem, proč si města plány objednávala na klíč od agentur. To se postupně mění. Pod podivně znějícím názvem „strategie komunitně vedeného místního rozvoje“ nehledejme nic složitějšího, než strategický plán rozvoje regionu, který vychází ze skutečných potřeb obyvatel zde žijících a organizací zde působících.

V podobném duchu se rozhodli ke strategickému plánu přistoupit i v Nových Sedlicích. Komunikace tak důležitého dokumentu musí probíhat na vícero úrovních, aby se ke slovu dostal jak ten, kdo je výřečný a přijde na veřejné setkání, tak i ten, kdo raději v klidu domova vyplní dotazník nebo připomínkuje rozpracovaný text. Přesto lze považovat právě veřejná setkání, kde lidé mají možnost nahlas a před ostatními formulovat a obhajovat své myšlenky, za klíčový aspekt toho, co jsme výše nazvali vizí sdílenou.
 

Nové Sedlice v představách místních

„V Nových Sedlicích jsme pro utváření strategie zvolili tři typy setkání. Na prvním setkání bylo cílem s místními obyvateli zmapovat krásná, významná, ale i problematická, nebezpečná místa, tedy jak místa, se kterými je třeba něco dělat, tak místa, jež je třeba rozvíjet,“ říká architekt a urbanista Robert Sedlák. Vybraná místa pak byla nejen zanesena do mapy, ale rovněž byla podrobně popsána. Centrem pozornosti se tak například stalo místo s potenciálem skutečné návsi, pokud by se ovšem podařilo dořešit problematiku přesunu autobusové zastávky, případně dlouhodoběji zvažované přesídlení obecního úřadu.

Druhé veřejné setkání doplnilo předchozí analýzu do podoby SWOT analýzy a stanovilo dlouhodobé cíle rozvoje. V rámci setkání účastníci ve skupinách rozpracovali některé projektové záměry do větší podrobnosti. „Mohli tak například konkrétně navrhnout, jak dovybavit místní kulturní centrum nebo jak upravit místní oblíbené vyhlídkové místo nad obcí,“ vysvětluje Robert Sedlák. Závěrečné setkání s veřejností pak mělo za cíl prezentovat pracovní verzi strategického plánu, doformulovat vizi obce a prodiskutovat způsob naplňování a aktualizace plánu.

„Zajímavé bylo, že klíčové heslo budoucí vize byly dobré vztahy. To se ve strategiích obvykle neobjevuje, a přitom to není jen nějaký abstraktní faktor života obce.“
 

Chodníky na přání občanů

Výsledkem celé akce je strategický plán obce, který shrnuje výsledky analýz, prezentuje vizi obce a také navrhuje 4 programové cíle a 18 rozpracovaných opatření, která jsou seřazena dle priorit. „V prioritách obce se tak například objevila potřeba rekonstrukce chodníků, vybudování bezpečných přechodů přes hlavní tah Opava-Ostrava nebo úprava koryta a mostků přes místní potok Sedlinka,“ vyjmenovává Robert Sedlák. Konečnou podobu strategie schválilo obecní zastupitelstvo, které má za úkol plán každým rokem kontrolovat a aktualizovat.
 

Martin Nawrath
 

Chcete poznat další inspirativní příklady obecního plánování? Podívejte se na www.prostranstvi.cz/planovani