Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Plánování veřejných prostranství v Plzni? Práce s rozumem

Co vlastně očekávat od veřejného prostoru, který všichni sdílíme? Na začátku každého plánování úprav veřejných prostranství stojí mnoho dotazů.

Dobré naplánování veřejných prostranství stojí na předpokladu, že víme, komu a k čemu mají prostory sloužit a také jakou roli hrají v rámci svého širšího okolí. Zkušenosti ukazují, že tato představa v plánování měst spíše chybí.
Jsou ale města, kde je koncepční přístup zřetelný na první pohled – příkladem může být Praha, Pardubice a také Plzeň, kde hlubší potřebu analýzy vyvolala příprava nového územního plánu. Ten totiž pojmenovává síť veřejných prostranství
jako základní strukturu města. Veřejná prostranství se tu doposud řešila spíše nahodile, a tak se místní shodli, že je potřeba udělat jakousi inventuru veškerých nezastavěných a veřejně přístupných ploch ve městě. Vyhovuje jejich stav Jaký vlastně dnes je? Co je třeba zlepšit? 
 

Kvalita prostoru, věc objektivní 

Aby si místní uměli na tyto otázky odpovědět, museli se nejdřív shodnout, jakým způsobem vlastně prostory hodnotit. „Pro město jsme tak nejdříve připravili metodiku – pro ověření její správnosti jsme přímo v terénu hodnotili bezpečnost,
pohodlí pro chůzi i pobývání a také například nabídku pro aktivní trávení času. Jednotlivá prostranství jsme třídili také podle toho, jestli slouží převážně lidem z přilehlých domů, obyvatelům celé čtvrti anebo je vyhledávají lidé z celého města,“
 vysvětluje architekt Robert Sedlák, který se na přípravě podílel. Město tak získalo nástroj pro postupné vypracování generelu veřejných prostranství, který zařazuje všechna prostranství ve městě do již předdefinovaných kategorií. Bodové ohodnocení popisuje stav i potenciál místa a tím jasně poukazuje na místa, která
potřebují celkovou obnovu nebo zvýšenou péči.
 

Standardy pro denní využití

Standardy veřejných prostranství jsou určeny pro každodenní činnost města, městských organizací a dalších subjektů, které mají možnost ovlivnit podobu veřejných prostranství. Vysvětlují principy, které by měly být respektovány
jak při plánování, tak při údržbě. „Společným jmenovatelem všech doporučení je důraz na bezpečný pohyb pěších a cyklistů a na co nejvyšší využití potenciálu daného místa pro pobyt,“ doplňuje Sedlák. Pro ulici místního významu standardy doporučují formu obytné zóny, na městských třídách je kladen důraz na podporu živého parteru, dostatečné
šířky chodníků a bezpečné a bezbariérové přecházení. Ve zdravém městě by měl každý mít ideálně před domem nebo jen malý kousek vedle něj příjemný plácek pro hry dětí nebo klábosení se sousedy, pár minut pěšky do krajiny nebo parku stejně jako do místního centra se základními obchody a službami a zastávkou veřejné dopravy.
 

Marie Fikoczková