Důsledky klimatických změn pociťujeme již dnes a v budoucnosti ovlivní naše životy ještě intenzivněji. Především města, kde žije převážná většina obyvatel ČR a která se významně podílejí na produkci skleníkových plynů, budou v souvislosti se změnou klimatu velmi zranitelná. Prostřednictvím projektu UrbanAdapt jim chceme pomoci se negativním dopadům klimatických změn lépe přizpůsobit (adaptovat se).
Extrémní vlny horka, nárůst městského tepelného ostrova, sucho, nedostatečné zasakování dešťové vody, ale také extrémní srážky a povodně – těmto a dalším problematickým situacím budou muset naše města ve spojení se změnou klimatu čelit. Z tohoto důvodu je velmi důležité, aby včas zhodnotila možné hrozby a začlenila adaptační opatření do svých strategií. K vhodným přírodě blízkým řešením řadíme například přibývající městskou zeleň, zelené střechy, revitalizace vybraných říčních toků, rozšiřování ploch s propustným povrchem a další. 

V projektu UrbanAdapt zapojujeme do plánování těchto opatření tři pilotní města – Prahu, Brno a Plzeň. Na společných pracovních seminářích pomáháme vést hlubší debaty mezi zaměstnanci magistrátů, krajů, projektanty, vodohospodáři, zástupci neziskových a jiných organizací. Společně určujeme, jaká potenciální rizika městu hrozí, pomáháme stanovovat priority a hledat vhodné kroky, jak se na změnu klimatu co nejlépe připravit.

Připravujeme také exkurzi za inspirativními příklady do Vídně a tematickou informační brožuru. Věříme, že se nám s pomocí dalších sedmi partnerských organizací podaří zástupce místních samospráv přesvědčit, adaptační procesy spustit, a tak v budoucnosti zvýšit odolnost měst.
 

Projektoví partneři

CzechGlobe
CI2
ČVUT
UJEP
University of Iceland
Útvar koncepce a rozvoje města Plzně
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Více o projektu: http://urbanadapt.cz/cs

Projekt Urban Adapt - Rozvoj strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách měst s využitím ekosystémově založených přístupů k adaptacím (EHP-CZ02-OV-1-036-2015) byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.