Za každou cestu do školy nebo ze školy uskutečněnou pěšky, na kole, na skejtu, in-line bruslích nebo veřejnou dopravou získá dítě jednu zelenou stopu. Ty během týdne aktivit postupně přibývají buď v záznamových albech dětí nebo na třídních nástěnkách (šetří se tak papír a děti samy vidí průběžný stav). Zapojené školy soutěží ve sběru zelených stop, vítězí škola s nejvyšším počtem zelených stop na žáka a získá reflexní doplňky pro všechny zapojené žáky z produkce partnera české části kampaně, společnosti Altima.

Zelené stopy je samozřejmě možné na školách sbírat i déle než v období jednoho týdne, ale do meziškolní soutěže je možné započítat jen ty, získané na každé škole právě v průběhu týdne aktivit.

Pro využití ve výuce i pro samostatnou práci jsou připravené pracovní listy, jejichž prostřednictvím se děti hravou formou seznamují s tématem kampaně. Za pomoci pedagogů přitom například poznávají, jak do školy cestují děti v různých částech světa, zjišťují výhody a nevýhody jednotlivých dopravních prostředků či zkoušejí, jak funguje skleníkový efekt.
 

V čem spočívá účast Vaší školy v kampani:

 • informujete o účasti v kampani ZOOM - Děti v pohybu 2017 na nástěnkách a webu Vaší školy (připravíme a rozešleme tiskovou zprávu),
 • informujete nás o termínu Vašeho týdne aktivit a o počtu zapojených dětí. Má-li mít kampaň u Vás kýžený dopad, je samozřejmě vhodné zapojit co nejvíce dětí v uvedeném rozmezí 4 - 12 let, 
 • v období mezi 10. 4. a 30. 9. 2017 zorganizujete na Vaší škole tzv. týden aktivit kampaně, během kterého děti sbírají "zelené stopy". Za každou cestu do školy nebo ze školy absolvovanou pěšky, na kole nebo veřejnou dopravou získá dítě jednu zelenou stopu. Zelené stopy můžete v případě zájmu sbírat i déle než jen během týdne aktivit,
 • během týdne aktivit uskutečníte ve škole alespoň část doprovodných aktivit s využitím pracovních listů dle doporučeného postupu, uvedeného níže,
 • po realizaci týdne aktivit nás informujete o počtu nasbíraných "zelených stop" a o realizovaných doprovodných aktivitách včetně stručné fotodokumentace,
 • z námětů dětí vytvoříte a předáte vzkaz pro komunální politiky u Vás.

Termín konání týdne aktivit je na různých školách různý a jeho výběr je v plné kompetenci každé školy. Jediným omezením je požadavek, aby týden aktivit skončil nejpozději 30. září 2017. 

 

Týden aktivit - doporučený postup realizace:

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
víkend a následující pondělí

Materiály ke stažení (sekce "Přílohy")

 

1. den (pondělí)

 • vysvětlete dětem cíle kampaně a principy sběru „zelených stop“, vyrobte společný „třídní plakát zelených stop“, do kterého budete postupně zaznamenávat výsledky.
 • každé dítě dostane list, do kterého bude zaznamenávat své zelené stopy. (např. formou nálepek).   


Doprovodné aktivity

Jaké máme dopravní prostředky? Jaké jsou jejich výhody a nevýhody?
Děti pracují ve skupinách, zapisují na velký papír výhody a nevýhody různých dopravních prostředků. Obrázky dopravních prostředků mohou děti samy namalovat, popř. vystřihnout z časopisů (ukázka: pracovní list). V následujícím rozhovoru zdůvodňují své argumenty. 
Cesta do školy dříve
Děti dostanou za úkol zeptat se svých rodičů, prarodičů, sousedů a známých, jak chodili kdysi do školy oni. K dotazování může pomoci pracovní list, ale stejně tak si mohou vymyslet děti vlastní dotazy. Na závěr srovnají děti popisy rodičů, prarodičů ... se svým cestováním do školy a rozdíly zformulují do textu (obrázku). 

...nahoru
 

2. den (úterý)

 • na začátku každého dne byste měli s žáky pohovořit o tom, jakým způsobem předchozí den cestovali domů a jak se dopravili do školy dnes. Dle toho proběhne další záznam zelených stop (každá cesta bez použití automobilu = jedna zelená stopa = např.jedna zelená nálepka).


Doprovodné aktivity

Cesta do školy v různých koutech světa
Za pomoci pracovního listu se děti seznámí s tím, jak se do školy dopravují děti v různých koutech světa. Samy doplní informace o své vlastní cestě do školy.
 

3. den (středa)

 • záznam zelených stop (viz 2.den)


Doprovodné aktivity

Prima klima? Skleníkový efekt, aneb proč je pořád tepleji?
Děti si přečtou obrázkový příběh (pracovní list). Ve skupinkách přemýšlí, co kromě aut ještě přispívá k oteplování Země a co by se dalo proti tomu podniknout. Výsledky zapište na tabuli nebo vytvořte plakát.
 
Skleníkový efekt ve třídě
Proveďte experiment, kdy skleníkový efekt vysvětlíte na příkladu obyčejného zahradního skleníku (pracovní list) = změřte teplotu venku na sluníčku, poté na témže místě vložte teploměr pod skleněnou misku a vyčkejte cca 30 minut. Jak se změnila teplota? Objasněte pojem „skleníkový efekt“.
 
Dlouhá cesta pomerančové šťávy
(Ukázka globálních souvislostí.) „Kdo má rád pomerančovou šťávu?“ Tímto dotazem můžete vstoupit do tématu. Krom toho mohou děti jmenovat další potraviny a produkty, které obsahují pomeranče. „Víte, že než se k vám pomeranč dostane, absolvoval již dalekou cestu?“
Problematiku výroby a dopravy exotických plodin a výrobků zpracujte pomoci pracovních listů A a B. Za domácí úkol se mohou děti společně s rodiči zamyslet nad dalšími dovozovými potravinami a nad problémy s dovozem spojenými.

...nahoru
 

4. den (čtvrtek)

 • záznam zelených stop


Doprovodné aktivity

Dopravní detektivové na cestách
Rozdejte dětem dotazníky (pracovní list) a vyplňte je splečně ve třídě. Požádejte děti o doplnění zbývajících části (strana 2 a 3) do konce týdne aktivit.

Jaká je má představa o dopravě v ulicích?
Touto otázkou podnítíte děti k tomu, aby popsaly či namalovaly své představy o provozu na ulici. Na fotografiích můžete dodatečně zachytit pozitivní příklady z již stávajících ulic.

Dotazníky je poté nutno vyhodnotit: získáte statistická data, podklady pro tvorbu dětských posudků, podklady pro diskusi s komunálními politiky apod.

...nahoru
  

5. den (pátek)

 • záznam zelených stop
 • vysvětlete dětem, že mohou sbírat zelené stopy i během víkendu.
 

Doprovodné aktivity

Co slyšíš? Poslechová procházka
Skrz koncentraci na hluky a ruchy ulice si děti uvědomí jeden z mnoha projevů dopravy. Vždy spolu pracují dvojice - jednomu dítěti zavažte oči, druhý povede slepého. Pod vedením učitele podnikněte okružní procházku přes tiché ulice, park, kolem hlučné křižovatky… Při zpáteční cestě si děti ve dvojicích vymění role.
Ve třídě následně proveďte rozbor celého cvičení. Opět je možno namalovat plakát apod.
 
Auta potřebují místo! Jak dlouhá je ta dopravní zácpa?
Auta, především ty stojící, zabírají obrovskou plochu, která mohla být využita např. ke hrám dětí. Jediné parkovací místo s odpovídající přístupovou cestou zabere cca 28 m2. Změřte spolu s dětmi délku a šířku aut stojících na školním dvoře (pracovní list) a zaznamenejte výsledky. Ve třídě výsledky zapište na tabuli a spočítejte celkovou zabírající plochu a délku případné řady za sebou stojících aut. Jako domácí úkol změří děti obdobným způsobem auta rodičů nebo známých. Následující den můžete spočítat, jak dlouhá by byla řada, kdyby za sebou stála auta všech rodin. (Nezapomeňte na rozestupy mezi auty.) Porovnávejte, jakou plochu zaberou jízdní kola či autobusy ve srovnání s auty. U vztahu autobus x auto posuzujte počet míst k sezení vůči ploše, kterou auto a autobus zabírají. Určitě bude zřetelné, který dopravní prostředek je větším pohlcovatelem místa.

Plánujeme ekologický výlet! – dobrovolný domácí úkol
Rozeberte s žáky výhody a nevýhody víkendu, při němž nepoužijete automobil. Vše zaznamenejte na plakát. Jako dobrovolný domácí úkol mohou děti společně se svými rodiči naplánovat a podniknout výlet, aniž by rodina použila automobil (typy pro plánování - pracovní list). Následující pondělí děti mohou o výletech poreferovat (dodat obrázky, eseje apod. – ze všeho je možné vytvořit společnou brožurku).
 

Pondělí následující po týdnu aktivit

 • Děti referují o svých rodinných ekologických výletech.
 • Zaznamenejte nasbírané zelené stopy na společný „třídní plakát zelených stop“.
 • Spočítejte „zelené stopy“ v albech dětí či třídních nástěnkách.
 • Vyrobte z tvrdého kartonu papírovou "šlápotu" a zapište na ni Vaše náměty a přání z oblasti šetrné dopravy a ochrany životního prostředí. Vyrobené předejte jako vzkaz Vašim komunálním politikům.

...nahoru
 

Ke stažení: