App

Rádce pro obce

Rádce pro obce jako vlastníky zemědělské půdy

Každá obec vlastní zemědělskou půdu. Ne každá jí však věnuje stejnou péči jako například škole, silnici či parčíku na návsi. Přitom obce mohou významně přispět k řešení problému zadržování vody v krajině, prevenci před erozí či úbytku biodiverzity a ukazovat správnou cestu i ostatním vlastníkům půdy.

0 ha zemědělské půdy vlastní obce
0 obcí je v České republice
0 procent obcí vlastní zemědělskou půdu

Od hnědé agropouště k zeleným oázám

I když primárním posláním obcí není hospodaření na zemědělské půdě, měly by umět s touto půdou rozumně nakládat. Proč?

I drobná opatření mohou přispět ke snížení prašnosti, přehřívání polí a přilehlých částí obcí. Pomohou k zadržování vody v krajině, brání splachu bahna po přívalových deštích, vytváří nová místa k odpočinku, procházkám i útočiště pro živočichy a rostliny.

První kroky k proměně

  1. Klíčovou podmínkou pro plánování je informace, zda v katastru obce proběhly pozemkové úpravy. Pokud si nejste jistí, tak aktuální stav zjistíte na portálu Ministerstva zemědělství
  2. Jestliže u vás ještě neproběhly, projděte si evidenci obecního majetku. Zjistěte si, co a kde obec vlastní a na základě jakých smluvních vztahů a kým je tento majetek využíván.
  3. Vytvořte si (ideálně ve spolupráci s občany) představu, jak by bylo vhodné tyto obecní pozemky využít.
  4. Zpracujte si základní studii, při jejíž tvorbě můžete využít jako inspiraci následující opatření či jejich kombinace.
  5. Využijte náš bezplatný seminář, který vám pomůže vše naplánovat nebo si od nás nechte zdarma poradit.


Správně obdělávaná půda dokáže udržet mnohem více vody a přispět tak k řešení problému se suchem nebo naopak zachycením přívalových srážek.

Co může na obecní zemědělské půdě vzniknout?


Šetrně využívaná půda také pomůže minimalizací erozních splachů a škod na majetku obce i jejích obyvatel.

Jak zajistit financování

Uvedená opatření může obec samozřejmě financovat z vlastních prostředků, ale nabízí se řada způsobů, jak obecní pokladně ulehčit. Jednou z cest může být spolupráce s místním zemědělcem, který má k dispozici techniku, či poprosit o pomoc a zapojit do proměny obyvatele obce.

Grantové příležitosti

Komplexní pozemkové úpravy

Když KPÚ nejsou komplexním řešením

Na úvod je třeba poznamenat, že při rozumné realizaci jsou komplexní pozemkové úpravy stále systémovým nástrojem s největším potenciálem.

Kromě prostorového a funkčního uspořádání pozemků včetně uspořádání vlastnických a užívacích práv by měly pozemkové úpravy také zajišťovat podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny.Jsou často prezentovány jako nástroj, který by mohl adaptační opatření v zemědělské krajině při správné aplikaci do velké míry zajistit, a to i z toho důvodu, že vláda v poslední době několikrát přislíbila zvýšení rozpočtu, tak aby bylo možné jejich tempo urychlit. Při tom současném totiž nebudou kompletně realizovány ani do konce století.

Bohužel prozatím se však pozemkové úpravy často omezují na zpřístupnění pozemků a ostatní typy opatření jsou realizovány pouze okrajově. Ilustrovat si to můžeme na finančních nákladech na jednotlivá opatření v roce 2021, kdy šla na pozemkové úpravy historicky nejvyšší částka, téměř tři miliardy korun. )

Náklady v terénu lze rozdělit do čtyř základních skupin:

  • ekologická opatření za 69 milionů korun,
  • vodohospodářská opatření za 313 milionů korun,
  • protierozní opatření za 77 milionů korun
  • a nejvíce byly zastoupeny polní (nejčastěji asfaltové) cesty za více jak 2 miliardy korun (tedy více než 81 % celkových nákladů v terénu). 

Zpřístupnění pozemků je vnímáno z pohledu KoPÚ jako prioritní a lze tak očekávat, že pokud nedojde k přehodnocení priorit, ostatní opatření budou, už jen z finančních důvodů, upozaďována. Výsledkem tak bohužel může být i pravoúhlá krajina s rovnou zpevněnou asfaltovou komunikací a se scelenými (tedy většími) pozemky, které se možná lépe obhospodařují, ale nejen z hlediska adaptačních opatření jsou spíše krokem zpět.

Kontaktní osoba

Václav Izák

Václav Izák

Koordinátor projektu
Autor fotografií: Vojta Herout / archív Nadace Partnerství

Snimek-obrazovky-2022-05-11-125044.jpg

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora
občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován
z Fondů EHP a Norska.
 
Veganské a bez lepku🍪! Naše cookies vám neškodí.
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.
Nastavení